Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel arrow Bescherming van vogelsoorten

Betekenis Rode Lijst codes
GEGevoelige soorten KWKwetsbare soorten
BEBedreigde soorten EBErnstig bedreigde soorten
VNWIn het wild uit Nederland verdwenen soorten VNUit Nederland verdwenen soorten
Betekenis index kolommen
RL - bRode lijst (RL) voor broedvogels RL - wRL voor wintergasten en/of doortrekkers
OLStaat in Oranje Lijst BLStaat in Blauwe lijst
APOpgenomen in Actieplan Vogelbescherming NL
1Bergeend
2Blauwe KiekendiefGEKW
3BoerenzwaluwGE
4BontbekplevierKW
5Bonte Strandloper
6BoomvalkKW
7Brandgans
8BrilduikerGEKW
9BuidelmeesGE
10DodaarsKW
11DraaihalsEBKW
12DrieteenmeeuwGE
13DuinpieperVNBE
14DwerggansKW
15DwergmeeuwEB
16DwergsternKW
17Engelse KwikstaartGE
18Europese KanarieBE
19FraterKW
20Fuutw
21Gele KwikstaartGE
22GoudplevierVNGE
23GraspieperGEw
24GraszangerGE
25Grauwe Gans
26Grauwe GorsEB
27Grauwe KiekendiefEB
28Grauwe KlauwierBE
29Grauwe VliegenvangerGE
30GrielVN
31Grote KarekietBE
32Grote LijsterKW
33Grote MantelmeeuwGE
34Grote SternKW
35Grote ZaagbekBE
36GruttoGE
37HopVN
38HuismusGE
39HuiszwaluwGE
40KeepGEw
41KemphaanEBKW
42KlapeksterVN
43Kleine JagerKW
44Kleine Rietgans
45Kleine ZilverreigerGE
46Kleine Zwaanw
47Kleinst WaterhoenGE
48KneuGEGE
49KoekoekKW
50Kolgans
51KorhoenEB
52KraanvogelGE
53Krakeend
54KramsvogelGE
55KuifduikerKW
56KuifleeuwerikEB
57KwakEB
58KwartelkoningBE
59LachsternVNEB
60Lepelaar
61MatkopGE
62Meerkoet
63Middelste ZaagbekGE
64MorinelplevierBE
65NachtegaalKW
66NonnetjeKW
67Noordse SternBE
68OehoeGE
69OeverloperGE
70OrpheusspotvogelGE
71OrtolaanVNBE
72PaapjeBE
73Paarse StrandloperBE
74PatrijsKW
75PijlstaartBE
76PoelsnipVN
77PorseleinhoenKW
78RaafGE
79RansuilKW
80ReuzensternGE
81RingmusGEw
82RoerdompKW
83RoodhalsgansGE
84RoodkopklauwierVN
85RoodmusGE
86Rosse Grutto
87Rotgans
88RuigpootbuizerdEB
89SlobeendKW
90SmientGE
91SneeuwgorsKW
92SnorKW
93SpotvogelGE
94Spreeuww
95SteenloperKW
96SteenuilKW
97SteltkluutGE
98StrandleeuwerikKW
99StrandplevierBEEB
100Tafeleendw
101TaigarietgansEB
102TapuitBE
103Toendrarietgans
104Topper
105TorenvalkKWKW
106TureluurGE
107VeldleeuwerikGEGE
108VelduilEBBE
109VisdiefGEGE
110WaterhoenGE
111WaterrietzangerBE
112WatersnipBE
113WielewaalKW
114Wilde ZwaanGE
115WintertalingKW
116Witte Kwikstaartw
117WoudaapEB
118WulpKW
119ZeearendGEGE
120Zilverplevier
121ZomertalingBEKW
122ZomertortelKW
123Zwarte MeesGE
124Zwarte SternBEKW
125Zwarte Zee-eendw
1Blauwe KiekendiefGEKW
2BoerenzwaluwGE
3BontbekplevierKW
4BoomvalkKW
5BrilduikerGEKW
6BuidelmeesGE
7DraaihalsEBKW
8DrieteenmeeuwGE
9DuinpieperVNBE
10DwergmeeuwEB
11DwergsternKW
12Engelse KwikstaartGE
13Europese KanarieBE
14Gele KwikstaartGE
15GoudplevierVNGE
16GraspieperGEw
17GraszangerGE
18Grauwe GorsEB
19Grauwe KiekendiefEB
20Grauwe KlauwierBE
21Grauwe VliegenvangerGE
22GrielVN
23Grote KarekietBE
24Grote LijsterKW
25Grote MantelmeeuwGE
26Grote SternKW
27GruttoGE
28HopVN
29HuismusGE
30HuiszwaluwGE
31KeepGEw
32KemphaanEBKW
33KlapeksterVN
34Kleine ZilverreigerGE
35Kleinst WaterhoenGE
36KneuGEGE
37KoekoekKW
38KorhoenEB
39KraanvogelGE
40KramsvogelGE
41KuifleeuwerikEB
42KwakEB
43KwartelkoningBE
44LachsternVNEB
45MatkopGE
46Middelste ZaagbekGE
47NachtegaalKW
48Noordse SternBE
49OehoeGE
50OeverloperGE
51OrpheusspotvogelGE
52OrtolaanVNBE
53PaapjeBE
54PatrijsKW
55PijlstaartBE
56PorseleinhoenKW
57RaafGE
58RansuilKW
59RingmusGEw
60RoerdompKW
61RoodhalsgansGE
62RoodkopklauwierVN
63RoodmusGE
64SlobeendKW
65SmientGE
66SnorKW
67SpotvogelGE
68SteenuilKW
69SteltkluutGE
70StrandplevierBEEB
71TapuitBE
72TorenvalkKWKW
73TureluurGE
74VeldleeuwerikGEGE
75VelduilEBBE
76VisdiefGEGE
77WatersnipBE
78WielewaalKW
79Wilde ZwaanGE
80WintertalingKW
81WoudaapEB
82WulpKW
83ZeearendGEGE
84ZomertalingBEKW
85ZomertortelKW
86Zwarte MeesGE
87Zwarte SternBEKW
1Blauwe KiekendiefGEKW
2BrilduikerGEKW
3DodaarsKW
4DraaihalsEBKW
5DuinpieperVNBE
6DwerggansKW
7FraterKW
8GoudplevierVNGE
9Grote ZaagbekBE
10KemphaanEBKW
11Kleine JagerKW
12KneuGEGE
13KuifduikerKW
14LachsternVNEB
15MorinelplevierBE
16NonnetjeKW
17OrtolaanVNBE
18Paarse StrandloperBE
19PoelsnipVN
20ReuzensternGE
21RuigpootbuizerdEB
22SneeuwgorsKW
23SteenloperKW
24StrandleeuwerikKW
25StrandplevierBEEB
26TaigarietgansEB
27TorenvalkKWKW
28VeldleeuwerikGEGE
29VelduilEBBE
30VisdiefGEGE
31WaterhoenGE
32WaterrietzangerBE
33ZeearendGEGE
34ZomertalingBEKW
35Zwarte SternBEKW
1Fuutw
2GraspieperGEw
3KeepGEw
4Kleine Zwaanw
5RingmusGEw
6Spreeuww
7Tafeleendw
8Witte Kwikstaartw
9Zwarte Zee-eendw
1Bergeend
2Bonte Strandloper
3Brandgans
4DwerggansKW
5Grauwe Gans
6Grote SternKW
7Kleine Rietgans
8Kleine Zwaanw
9Kolgans
10Krakeend
11LachsternVNEB
12Lepelaar
13Meerkoet
14PijlstaartBE
15Rosse Grutto
16Rotgans
17SlobeendKW
18SmientGE
19StrandplevierBEEB
20Toendrarietgans
21Topper
22WulpKW
23Zilverplevier

Rode Lijsten zijn een internationaal toegepast middel om de status van soorten (aantallen, populatietrends, verspreiding) te bepalen en aandacht te vestigen op soorten of ondersoorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Naast de Rode Lijst van broedvogels zijn er ook een lijst van niet-broedvogels (doortrekkers en overwinteraars) en een Oranje Lijst. Soorten waarvoor Nederland van groot internationaal belang is, staan op de Blauwe lijst.

Natuurbeschermingsorganisaties zoals Vogelbescherming Nederland (VBNL) gebruiken de lijsten om bij beschermingsacties de juiste accenten te zetten. Daarnaast hanteert VBNL het eigen 'Actieplan bedreigde vogels' waarmee ze de bescherming van elf soorten van de Rode Lijst een impuls geven.

Onder aan deze pagina staan links naar meer informatie en documenten.

Rode Lijst
De Rode Lijst van Nederlandse broedvogels wordt opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. De eerste Rode lijst is van 1985, die in 1994 en 2004 werd geactualiseerd. In 2017 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (nu LNV) de lijst opnieuw officieël vastgesteld. Opeenvolgende Rode Lijsten zijn een graadmeter voor de effectiviteit van het natuurbeleid.

Oranje Lijst
Voor een effectieve inzet van beschermingsmaatregelen is het gewenst om vroegtijdig in te grijpen. Daartoe hebben VBNL en Sovon in 2013 de Oranje Lijst opgesteld op basis van het 'Early Warning en Alert Protocol'. Op deze lijst staan die soorten die nog niet op de Rode Lijst staan, maar waarvan op basis van de trend wordt aangenomen dat ze daar in de toekomst wel op terechtkomen. Het stoplicht staat voor deze vogels zo gezegd op oranje.

Rode en Oranje Lijst voor niet-broedvogels
Zowel de Rode (2017) als Oranje Lijst (2013) is primair gericht op de bescherming van broedvogels. Sovon en VBNL hebben een aanvullende Rode Lijst opgesteld van vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker (de 'wintervogels'). Naast de acuut bedreigde soorten zijn er een aantal die in de gevarenzone dreigen te komen. Daarvoor is net als bij de broedvogels ook voor de 'wintervogels' een Oranje Lijst opgesteld.

Blauwe lijst
Ten slotte zijn de populaties geïdentificeerd waarvoor Nederland van zeer groot internationaal belang is. Dat wil zeggen dat minimaal 25% van de populatie uit de herkomstgebieden (op basis van seizoensmaximum) in Nederland voorkomt. Deze zijn op de nieuwe 'Blauwe Lijst' opgenomen.

Actiejaar voor bedreigde soorten
Sinds 2002 organiseren VBNL en Sovon gezamelijk een 'Jaar van de ……'. Daarmee krijgt een soort die 'in zwaar weer' verkeert extra publiciteit en aandacht van onderzoekers. De soort die in het lopend jaar extra aandacht krijgt, staat linksboven op elke pagina op deze website. Op de website van Sovon staat een overzicht van alle actiejaren. Op deze site is eveneens een overzicht beschikbaar.

Actieplan bedreigde vogels
De toekomst van diverse soorten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is allerminst zeker, alle beschermingsinspanningen ten spijt. Onder deze bedreigde soorten bevinden zich veel voor Nederland kenmerkende en aansprekende soorten, zoals blauwe kiekendief en tapuit. Een verlies van deze soorten betekent een directe verarming van de Nederlandse biodiversiteit. Met het Actieplan bedreigde vogels wil VBNL de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven.

Actieplan moerasvogels (2000)
De oorspronkelijke 'Rivierdelta Nederland' bestaat uit getijdegebieden (zoet en brakwater), rivierenlandschap en gebieden met veenvorming. Het grootste deel is verdwenen doordat het grootschalig en systematisch in cultuur is gebracht. De verstoring van dit leefgebied is zodanig dat een groot aantal karakteristieke moerasvogelsoorten op de Rode Lijst is geplaatst. Voor deze soorten zijn speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk om ze voor uitsterven in Nederland te behoeden. Het 'Beschermingsplan moerasvogels' van het Ministerie van LNV uit het jaar 2000 onderbouwt welke maatregelen nodig zijn om deze groep vogels goed te beschermen.

Aanduiding op deze website
Op elke soortpagina staat aangegeven of, en zo ja op welke wijze, een soort extra aandacht krijgt van vogelbeschermers. Met de knoppen boven aan deze pagina is een overzichtslijst te bekijken en elke lijst afzonderlijk.

Informatieve links

naar boven