Home page Zoeken
top

Vogelwerkgroep Meijendel: vogels tellen in het duin tussen Den Haag en Wassenaar

De Vogelwerkgroep Meijendel is de oudste in haar soort in Nederland en inventariseert sinds 1958 het duingebied tussen Den Haag, Wassenaar en de Wassenaarse Slag. Er zijn zo’n 70 leden waarvan er 45 in het voorjaar broedvogels inventariseren. In het hele jaar, in het midden van elke maand, tellen ze standvogels, doortrekkers en wintergasten.

Gevarieerd landschap, veel vogelsoorten

Meijendel kent een gevarieerd landschap. Aan de westkant begint achter de jonge duinen een brede zeereep met opgaand struweel van onder meer duin- en meidoorn. Daarna volgen droge en vochtige duingraslanden met kwelplassen en infiltratieplassen met moeras- en oevervegetatie. In de duinvalleien meer landinwaarts staan bossen met loof- en naaldbomen. Door deze uiteenlopende begroeiing komen er veel vogels voor. Jaarlijks broeden circa 90 soorten in Meijendel. In totaal zijn er bijna 300 vogelsoorten waargenomen.

Informatie over vogels

Op deze website vindt u informatie over al deze vogels, het gebied Meijendel, de werkgroep, de verschillende tellingen en de telresultaten.

Succesvolle broedvogels in Meijendel in 2023


De Aalscholver staat op de 6e plaats in de 'Top 10'.
Klik op de foto voor de soortpagina van de Aalscholver.
Klik hier om de hele Top 10 te bekijken.


De boomvalk houdt stand in Meijendel met 1 à 2 paartjes.
Deze tekst is een link naar de meest recente waarnemingen.

Klik op de foto voor de soortpagina van Boomvalk.