Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(3-2-2017)

Sovon brengt nieuwe handleiding broedvogeltellingen uit


De nieuwe handleiding voor broedvogelonderzoek van Sovon.

Deze week is bij de deelnemers aan de broedvogelprojecten van Sovon een nieuwe Handleiding broedvogelonderzoek in de bus gevallen. Deze editie is een stuk beknopter dan de vorige, die in 2004 verscheen en in 2011 een update kende.

De handleiding is compacter uitgevallen doordat de uitgebreide uitleg over clustering van territoria grotendeels achterwege kon blijven. Het overgrote deel van de tellers is immers overgestapt op digitale registratie en maakt gebruik van autoclustering. Wie toch nog handmatig aan de slag wil, kan daarover uitleg vinden op www.sovon.nl/nl/bmp. (De links voor de downloads staan onderaan die pagina.)

Een belangrijker wijziging is echter de aanpassing van datumgrenzen, fusieafstanden en het aantal benodigde geldige waarnemingen bij 41 soorten.

Broedvogels in Meijendel
Als we kijken naar de broedvogels van Meijendel, is met name de fusieafstand bij de grauwe gans aanmerkelijk kleiner geworden: van 2.500 naar 1.000 meter. Bij een flink aantal andere vogels zijn de datumgrenzen vervroegd. Bij sommige aanmerkelijk, zoals de aalscholver waarbij de datum is vervroegd van 1 mei tot 15 maart. Dat zal in BMP niet zo’n grote rol spelen omdat deze soort als kolonievogel wordt geteld. Een andere ‘aardverschuiving’ vond plaats bij de krooneend, waarvan de datumgrens werd vervroegd van 15 mei naar 20 maart.

Bij veel kleine zangers werd de eerste datumgrens vijf tot tien dagen naar voren geschoven. Dit is onder meer gedaan bij nachtegaal, gekraagde roodstaart, sprinkhaanzanger, rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, zwartkop, tjiftjaf, fitis en rietgors. Dit zal veel tellers plezieren, want bijna al deze soorten worden tegenwoordig al begin april – of nog vroeger - weer in ons land begroet, terwijl deze in de 'oude' methodiek in sommige gevallen pas vanaf half mei gingen meetellen.

Het is mogelijk dat door de ingrepen in de criteria een trendbreuk ontstaat met voorgaande jaren. De soorten waar het om gaat, komen immers ‘makkelijker’ aan geldige territoria. Sovon houdt in de gaten hoe groot de invloed zal zijn op de vastgestelde aantallen.

naar boven