Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(4-6-2017)

Bunkers Ruygenhoek mogelijk open voor publiek


De gemeente Den Haag heeft opdracht gegeven te onderzoeken wat de haalbaarheid is van het openstellen van de batterij bunkers ten noorden van het Zwarte Pad, in de zeereep van de Ruygenhoek. De eerste stap is een natuurinventarisatie maken. De resultaten hiervan zijn afgelopen week gepresenteerd in het stadhuis van Den Haag aan het Spui. Vogelwerkgroep Meijendel was een van de genodigde belanghebbende partijen.

De gemeente Den Haag wil de bunkers in de zeereep ten noorden van het Zwarte Pad openstellen voor publiek.

Onderzoeksbureau Batweter en Bureau Stadsnatuur hebben geïnventariseerd welke soorten volgens de Wet natuurbescherming in het geding zijn. Deze wet regelt soort- en gebiedsbescherming.

De bunkers bieden met name ’s winters onderdak aan een flinke populatie van water- en zeer zeldzame meervleermuizen. Mochten de plannen doorgaan, dan zal er eerst nieuw onderkomen voor deze dieren in de directe omgeving gevonden of gecreëerd moeten worden én zullen ze binnen 5 jaar bewoond moeten worden door deze soorten.

Ook is er gekeken of de nauwe korfslak in de begroeiing rond de batterij voorkwam, maar dat bleek niet het geval.

In de zeereep broeden wel enkele vogels die op de Rode Lijst staan, zoals graspieper, roodborsttapuit en kneu. Bovendien bestaat het gebied uit grijs duin, dat bescherming geniet volgens de Habitatrichtlijn. Die bescherming geldt ook voor de zandhagedis, die voorkomt in de zeereep.

Zeven opties
De onderzoekbureaus hebben 7 opties bedacht die de openstelling van de bunkers mogelijk maken, los van de impact op de natuur. De gemeente Den Haag heeft de belanghebbende partijen gevraagd haar te adviseren.

Dunea heeft als gebiedsbeheerder al aangegeven te streven naar een strikte zonering. Dat wil zeggen dat er een duidelijke scheidslijn moet zijn tussen het toeristische belang en de bescherming van natuurwaarden. Vogelwerkgroep Meijendel en Stichting Duinbehoud gaan veel verder en houden vast aan de status van het Natura 2000-gebied, wat inhoudt dat er in het gebied in principe geen ingrepen ten behoeve van toerisme mogen plaatsvinden.

Procedure
Als de gemeente een keuze heeft gemaakt uit de opties, zal zij ze op economische haalbaarheid laten toetsen. Daarna volgt het vergunningstraject, dat enkele jaren kan duren.

Standpunt Vogelwerkgroep Meijendel
Vogelwerkgroep Meijendel en Stichting Duinbehoud trekken samen op in hun advies aan de gemeente. Zij staan achter geen enkele optie en pleiten ervoor het gebied met rust te laten.

De gezamenlijke reactie luidt als volgt:
,,Het standpunt van Vogelwerkgroep Meijendel en Stichting Duinbehoud over de plannen om de bunkers ten noorden van het Zwarte Pad open te stellen voor het publiek is: niet doen. Wij zetten ons in voor de bescherming van de natuurwaarden in dit Natura 2000-gebied. Flora en fauna lopen bij dergelijke grote ingrepen gevaar, zowel op korte als op lange termijn. Het openstellen van paden in de Ruygenhoek en in de zeereep werkt ernstige verstoring van broedvogels in de hand. Bovendien is voor de aanleg daarvan groot materieel nodig, die al dan niet tijdelijke biotoopvernietiging tot gevolg heeft. Dit laatste geldt nog sterker als ondergrondse paden aangelegd worden.

Vogelwerkgroep Meijendel en Stichting Duinbehoud zijn principieel: het gaat om Natura 2000-gebied en dat is niet voor niets. Hier is sprake van bijzondere en kwetsbare natuur die de hoogste bescherming geniet. Toeristische en andere economische motieven zijn hieraan ondergeschikt. Bovendien zijn er langs de gehele kust voldoende mogelijkheden om, zonder druk op natuurwaarden, bunkers te bezoeken.”

Een publicatie op de website Nature Today beschrijft het belang van Meijendel voor vleermuizen. Lees: Hollandse vleermuizen in Duitse bunkers: een succesvolle combinatie.

naar boven