Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 10/12/76

Oppervlakte:   61,82 ha 
Opp. water:   9,66 ha 
Coördinaten centrum K10/12/76:
52°152'N / 4°356'E 

Teller: Wim Calame

De combinatie Kavel 10,12,76 is een omvangrijk en rijk gebied, met waterpartijen verdeeld over het gehele kavel. Behalve in de tweede helft van de jaren tachtig zijn de broedvogels hier altijd geïnventariseerd.

In de jaren rond 1980 is hier geruime tijd de ‘Kokmeeuwafdeling’ (+ enkele Zilvermeeuwen) van de meeuwenkolonie geweest (vergelijk o.a. de kavels 8 en 14). Nu broedt er nog wel eens een enkele Stormmeeuw.

Aan watervogels geen gebrek in het voorjaar: Meerkoet, Kuifeend, Krakeend, Wilde eend Tafeleend en Dodaars zijn zeer ruim tot ruim vertegenwoordigd, nog afgezien van alle andere.

Van de overige soorten zijn de Fitis, Heggenmus, Grasmus en Tjiftjaf (pas sinds 1992 hier aanwezig!) in de meerderheid, gevolgd door Kleine Karekiet, Nachtegaal, Winterkoning, Merel en Zwartkop. Ook de Pimpelmees, Vink (vanaf -nul- in 1993!), Braamsluiper, Sprinkhaanzanger en Boompieper doen het de laatste jaren stabiel goed. Verder is het aantal territoria van de Rietgors het vermelden waard.

De Koolmees is in het afgelopen decennium aanzienlijk teruggelopen in aantal, tegenwoordig nog zo'n 10 territoria. De Ringmus en de Tapuit (beide aanwezig in de eerste helft van de jaren tachtig) zijn sedert 1988 zelfs geheel verdwenen. De jarenlang als laatste aanwezige Bergeend in Meijendel bleef sinds 2002 weg.

In herfst- en wintermaanden vallen eveneens de watervogels hier op en in de (late) herfst zijn er veel lijsters (vooral de Kramsvogel). Ook mezen, vinken en kraaien zijn doorgaans - in zowel aantallen als soorten - ruim vertegenwoordigd.


Dit kavel is in 36 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1987 1985 1984
Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Leo van Dam Leo van Dam Leo van Dam
Geen gegevens van 1986, 1988, 1989, 1990, 1991.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K10/12/76:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K10/12/76 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.