Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 3

Oppervlakte:   31,57 ha 
Opp. water:   8,20 ha 
Coördinaten centrum K3:
52°131'N / 4°323'E 

Teller: Nico Metaal

Kavel 3 ligt in de zuidhoek van de T-splitsing gevormd door het fietspad Scheveningen – Wassenaarse Slag en het fietspad naar Boerderij Meijendel. Er is vanaf 1986 elk jaar in het broedseizoen geïnventariseerd.

Het kavel is ruim bedeeld met infiltratieplassen. Na het broedseizoen worden ze door grote aantallen watervogels bevolkt, met name Meerkoeten, Grauwe Ganzen, Kuif-, Tafel-, en Krooneenden. Regelmatig krijgen zij korte tijd gezelschap van wintergasten, zoals Brilduikers, Grote Zaagbekken en Nonnetjes. Tijdens het broedseizoen blijven er van de genoemde standvogels enkele paartjes over. In de rietkragen zijn er territoria van o.a. Roerdomp en Waterral.

De rietkragen bevatten in het broedseizoen ook territoria van zangvogels. De Kleine Karekiet komt het meest voor. Hun aantal neemt echter sterk af: van gem. 45 in de periode 1998-2002 naar gem. 15 in de periode 2018-2022. Een snel in aantal toenemende nieuwkomer - vanaf 2019 - is Cetti’s Zanger. Vaste bewoners in de broedtijd over de jaren heen, zij het in bescheiden aantallen, zijn Sprinkhaanzanger, Rietzanger, en Rietgors.

Zangvogels van bos en duin met gem. meer dan tien territoria in de periode 2018-2022 zijn Tjiftjaf (20), Fitis (18), Vink (16), Zwartkop (16), Nachtegaal (14), Grasmus (13) en Koolmees (12). Ook Heggenmus, Merel, Tuinfluiter, Braamsluiper en Pimpelmees hebben jaarlijks meerdere territoria, zij het minder dan tien. Betrekkelijk nieuw zijn Boomleeuwerik en Boompieper. Het lijkt erop dat hun aanwezigheid in het broed- en zomerseizoen van blijvende aard is. Noemenswaard is de toename van Tuinfluiter en Zwartkop. De significante aanwezigheid van de Nachtegaal is verheugend, in het bijzonder gegeven de snelle achteruitgang in andere gebieden in Nederland.

Er zijn jammer genoeg ook soorten, die ooit tot de ‘gewone’ broedvogels behoorden, maar die inmiddels dit kavel voorgoed verlaten lijken te hebben. De meest opvallende zijn Geoorde Fuut, Bergeend, Fazant, Zomertortel, Roodborsttapuit, Tapuit en Kneu.


Dit kavel is in 39 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Ruud Cuperus Ruud Cuperus Ruud Cuperus Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Hetty Wilmink-de Wijs Hetty Wilmink-de Wijs Hetty Wilmink-de Wijs Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink Gert Wilmink
Geen gegevens van 1984, 1985.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K3:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K3 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.