Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel arrow Bescherming van vogelsoorten

Betekenis Rode Lijst codes
GEGevoelige soorten KWKwetsbare soorten
BEBedreigde soorten EBErnstig bedreigde soorten
VNWIn het wild uit Nederland verdwenen soorten VNUit Nederland verdwenen soorten
Betekenis index kolommen
RL - bRode lijst (RL) voor broedvogels RL - wRL voor wintergasten en/of doortrekkers
OLStaat in Oranje Lijst BLStaat in Blauwe lijst
APOpgenomen in Actieplan Vogelbescherming NL
1Bergeend
2Blauwe KiekendiefGEKW
3BoerenzwaluwGE
4BontbekplevierKW
5Bonte StrandloperVN
6BoomvalkKW
7Brandgans
8BrilduikerGEKW
9BuidelmeesGE
10DodaarsKW
11DraaihalsEBKW
12DrieteenmeeuwGE
13DuinpieperVNBE
14DwerggansKW
15DwergmeeuwEB
16DwergsternKW
17Engelse KwikstaartGE
18Europese KanarieBE
19FraterKW
20Fuutw
21Gele KwikstaartGE
22GoudplevierVNGE
23GraspieperGEw
24GraszangerGE
25Grauwe Gans
26Grauwe GorsEB
27Grauwe KiekendiefEB
28Grauwe KlauwierBE
29Grauwe VliegenvangerGE
30GrielVN
31Grote KarekietBE
32Grote LijsterKW
33Grote MantelmeeuwGE
34Grote SternKW
35Grote ZaagbekBE
36GruttoGE
37HopVN
38HuismusGE
39HuiszwaluwGE
40KeepGEw
41KemphaanEBKW
42KlapeksterVN
43Kleine Rietgans
44Kleine ZilverreigerGE
45Kleine Zwaanw
46Kleinst WaterhoenGE
47KneuGEGE
48KoekoekKW
49Kolgans
50KorhoenEB
51KraanvogelGE
52Krakeend
53KramsvogelGE
54KuifduikerKW
55KuifleeuwerikEB
56KwakEB
57KwartelkoningBE
58LachsternVNEB
59Lepelaar
60MatkopGE
61Meerkoet
62Middelste ZaagbekGE
63MorinelplevierBE
64NachtegaalKW
65NonnetjeKW
66Noordse SternBE
67OehoeGE
68OeverloperGE
69OrtolaanVNBE
70PaapjeBE
71Paarse StrandloperBE
72PatrijsKW
73PijlstaartBE
74PoelsnipVN
75PorseleinhoenKW
76RaafGE
77RansuilKW
78ReuzensternGE
79RingmusGEw
80RoerdompKW
81RoodhalsgansGE
82RoodkopklauwierVN
83RoodmusGE
84Rosse Grutto
85Rotgans
86RuigpootbuizerdEB
87SlobeendKW
88SmientGE
89SneeuwgorsKW
90SnorKW
91SpotvogelGE
92Spreeuww
93SteenloperKW
94SteenuilKW
95SteltkluutGE
96StrandleeuwerikKW
97StrandplevierBEEB
98Tafeleendw
99TaigarietgansEB
100TapuitBE
101Toendrarietgans
102Topper
103TorenvalkKWKW
104TureluurGE
105VeldleeuwerikGEGE
106VelduilEBBE
107VisdiefGEGE
108WaterhoenGE
109WaterrietzangerBE
110WatersnipBE
111WielewaalKW
112Wilde ZwaanGE
113WintertalingKW
114Witte Kwikstaartw
115WoudaapEB
116WulpKW
117ZeearendGEGE
118Zilverplevier
119ZomertalingBEKW
120ZomertortelKW
121Zwarte MeesGE
122Zwarte SternBEKW
123Zwarte Zee-eendw
1Blauwe KiekendiefGEKW
2BoerenzwaluwGE
3BontbekplevierKW
4Bonte StrandloperVN
5BoomvalkKW
6BrilduikerGEKW
7BuidelmeesGE
8DraaihalsEBKW
9DrieteenmeeuwGE
10DuinpieperVNBE
11DwergmeeuwEB
12DwergsternKW
13Engelse KwikstaartGE
14Europese KanarieBE
15Gele KwikstaartGE
16GoudplevierVNGE
17GraspieperGEw
18GraszangerGE
19Grauwe GorsEB
20Grauwe KiekendiefEB
21Grauwe KlauwierBE
22Grauwe VliegenvangerGE
23GrielVN
24Grote KarekietBE
25Grote LijsterKW
26Grote MantelmeeuwGE
27Grote SternKW
28GruttoGE
29HopVN
30HuismusGE
31HuiszwaluwGE
32KeepGEw
33KemphaanEBKW
34KlapeksterVN
35Kleine ZilverreigerGE
36Kleinst WaterhoenGE
37KneuGEGE
38KoekoekKW
39KorhoenEB
40KraanvogelGE
41KramsvogelGE
42KuifleeuwerikEB
43KwakEB
44KwartelkoningBE
45LachsternVNEB
46MatkopGE
47Middelste ZaagbekGE
48NachtegaalKW
49Noordse SternBE
50OehoeGE
51OeverloperGE
52OrtolaanVNBE
53PaapjeBE
54PatrijsKW
55PijlstaartBE
56PorseleinhoenKW
57RaafGE
58RansuilKW
59RingmusGEw
60RoerdompKW
61RoodhalsgansGE
62RoodkopklauwierVN
63RoodmusGE
64SlobeendKW
65SmientGE
66SnorKW
67SpotvogelGE
68SteenuilKW
69SteltkluutGE
70StrandplevierBEEB
71TapuitBE
72TorenvalkKWKW
73TureluurGE
74VeldleeuwerikGEGE
75VelduilEBBE
76VisdiefGEGE
77WatersnipBE
78WielewaalKW
79Wilde ZwaanGE
80WintertalingKW
81WoudaapEB
82WulpKW
83ZeearendGEGE
84ZomertalingBEKW
85ZomertortelKW
86Zwarte MeesGE
87Zwarte SternBEKW
1Blauwe KiekendiefGEKW
2BrilduikerGEKW
3DodaarsKW
4DraaihalsEBKW
5DuinpieperVNBE
6DwerggansKW
7FraterKW
8GoudplevierVNGE
9Grote ZaagbekBE
10KemphaanEBKW
11KneuGEGE
12KuifduikerKW
13LachsternVNEB
14MorinelplevierBE
15NonnetjeKW
16OrtolaanVNBE
17Paarse StrandloperBE
18PoelsnipVN
19ReuzensternGE
20RuigpootbuizerdEB
21SneeuwgorsKW
22SteenloperKW
23StrandleeuwerikKW
24StrandplevierBEEB
25TaigarietgansEB
26TorenvalkKWKW
27VeldleeuwerikGEGE
28VelduilEBBE
29VisdiefGEGE
30WaterhoenGE
31WaterrietzangerBE
32ZeearendGEGE
33ZomertalingBEKW
34Zwarte SternBEKW
1Fuutw
2GraspieperGEw
3KeepGEw
4Kleine Zwaanw
5RingmusGEw
6Spreeuww
7Tafeleendw
8Witte Kwikstaartw
9Zwarte Zee-eendw
1Bergeend
2Bonte StrandloperVN
3Brandgans
4DwerggansKW
5Grauwe Gans
6Grote SternKW
7Kleine Rietgans
8Kleine Zwaanw
9Kolgans
10Krakeend
11LachsternVNEB
12Lepelaar
13Meerkoet
14PijlstaartBE
15Rosse Grutto
16Rotgans
17SlobeendKW
18SmientGE
19StrandplevierBEEB
20Toendrarietgans
21Topper
22WulpKW
23Zilverplevier

Rode Lijsten zijn een internationaal toegepast middel om de status van soorten (aantallen, populatietrends, verspreiding) te bepalen en aandacht te vestigen op soorten of ondersoorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Naast de Rode Lijst van broedvogels zijn er ook een lijst van niet-broedvogels (doortrekkers en overwinteraars) en een Oranje Lijst. Soorten waarvoor Nederland van groot internationaal belang is, staan op de Blauwe lijst.

Natuurbeschermingsorganisaties zoals Vogelbescherming Nederland (VBNL) gebruiken de lijsten om bij beschermingsacties de juiste accenten te zetten. Daarnaast hanteert VBNL het eigen 'Actieplan bedreigde vogels' waarmee ze de bescherming van elf soorten van de Rode Lijst een impuls geven.

Onder aan deze pagina staan links naar meer informatie en documenten.

Rode Lijst
De Rode Lijst van Nederlandse broedvogels wordt opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. De eerste Rode lijst is van 1985, die in 1994 en 2004 werd geactualiseerd. In 2017 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (nu LNV) de lijst opnieuw officieël vastgesteld. Opeenvolgende Rode Lijsten zijn een graadmeter voor de effectiviteit van het natuurbeleid.

Oranje Lijst
Voor een effectieve inzet van beschermingsmaatregelen is het gewenst om vroegtijdig in te grijpen. Daartoe hebben VBNL en Sovon in 2013 de Oranje Lijst opgesteld op basis van het 'Early Warning en Alert Protocol'. Op deze lijst staan die soorten die nog niet op de Rode Lijst staan, maar waarvan op basis van de trend wordt aangenomen dat ze daar in de toekomst wel op terechtkomen. Het stoplicht staat voor deze vogels zo gezegd op oranje.

Rode en Oranje Lijst voor niet-broedvogels
Zowel de Rode (2017) als Oranje Lijst (2013) is primair gericht op de bescherming van broedvogels. Sovon en VBNL hebben een aanvullende Rode Lijst opgesteld van vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker (de 'wintervogels'). Naast de acuut bedreigde soorten zijn er een aantal die in de gevarenzone dreigen te komen. Daarvoor is net als bij de broedvogels ook voor de 'wintervogels' een Oranje Lijst opgesteld.

Blauwe lijst
Ten slotte zijn de populaties geïdentificeerd waarvoor Nederland van zeer groot internationaal belang is. Dat wil zeggen dat minimaal 25% van de populatie uit de herkomstgebieden (op basis van seizoensmaximum) in Nederland voorkomt. Deze zijn op de nieuwe 'Blauwe Lijst' opgenomen.

Actiejaar voor bedreigde soorten
Sinds 2002 organiseren VBNL en Sovon gezamelijk een 'Jaar van de ……'. Daarmee krijgt een soort die 'in zwaar weer' verkeert extra publiciteit en aandacht van onderzoekers. De soort die in het lopend jaar extra aandacht krijgt, staat linksboven op elke pagina op deze website. Op de website van Sovon staat een overzicht van alle actiejaren. Op deze site is eveneens een overzicht beschikbaar.

Actieplan bedreigde vogels
De toekomst van diverse soorten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is allerminst zeker, alle beschermingsinspanningen ten spijt. Onder deze bedreigde soorten bevinden zich veel voor Nederland kenmerkende en aansprekende soorten, zoals blauwe kiekendief en tapuit. Een verlies van deze soorten betekent een directe verarming van de Nederlandse biodiversiteit. Met het Actieplan bedreigde vogels wil VBNL de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven.

Actieplan moerasvogels (2000)
De oorspronkelijke 'Rivierdelta Nederland' bestaat uit getijdegebieden (zoet en brakwater), rivierenlandschap en gebieden met veenvorming. Het grootste deel is verdwenen doordat het grootschalig en systematisch in cultuur is gebracht. De verstoring van dit leefgebied is zodanig dat een groot aantal karakteristieke moerasvogelsoorten op de Rode Lijst is geplaatst. Voor deze soorten zijn speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk om ze voor uitsterven in Nederland te behoeden. Het 'Beschermingsplan moerasvogels' van het Ministerie van LNV uit het jaar 2000 onderbouwt welke maatregelen nodig zijn om deze groep vogels goed te beschermen.

Aanduiding op deze website
Op elke soortpagina staat aangegeven of, en zo ja op welke wijze, een soort extra aandacht krijgt van vogelbeschermers. Met de knoppen boven aan deze pagina is een overzichtslijst te bekijken en elke lijst afzonderlijk.

Informatieve links

naar boven