Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 33

Oppervlakte:   33,12 ha 
Opp. water:   3,41 ha 
Coördinaten centrum K33:
52°123'N / 4°302'E 

Teller: Marianne Geboers

Kavel 33 ligt tussen het strand en het terrein van Dunea in Scheveningen. Het fietspad tussen Scheveningen en de Wassenaarse Slag loopt door het oostelijk deel van het gebied. Het kavel bevat plassen, bosgedeelten en open terrein.

Er is onafgebroken geïnventariseerd in de broedseizoenen van 1974 t/m 1983. Ook van 1987 t/m 1989 zijn gegevens bekend. Sinds 2009 wordt het kavel weer geteld.

Fitis, Kuifeend, Heggenmus en Nachtegaal spanden in de jaren '70 en '80 de kroon in aantal territoria, gevolgd door Veldleeuwerik, Meerkoet en Winterkoning. Van dit rijtje is tegenwoordig de Veldleeuwerik verdwenen. Daarvoor in de plaats heeft de Graspieper zich gevestigd; deze is steeds aanwezig met 1 tot 4 territoria. Gekraagde Roodstaart, Boomleeuwerik en Kneu lijken hun aantal territoria uit te breiden.

Je kunt er jaarlijks bijna de klok op gelijk zetten wanneer soorten als Heggenmus, Tjiftjaf, Zwartkop, Fitis, Sprinkhaanzanger, Grasmus, en Roodborsttapuit zich aanmelden. De Torenvalk, die nestelde in de nabijgelegen watertoren, wordt nog wel regelmatig biddend in K33 gezien en de familie Buizerd draait er wat rondjes.

Op de drie waterpartijen zijn het hele jaar door, dus ook ‘s winters, naast Meerkoet en Dodaars, Kuifeenden, Tafeleenden, Wilde eenden en Krooneenden te zien. Een Waterral werd er eens bijna door een Havik geslagen. In het riet langs de oevers van het water zijn Kleine Karekiet, Bosrietzanger en Rietzanger regelmatige zomergasten. En er zit elk jaar wel ergens een Tuinfluiter. De Glanskop komt onregelmatig tot broeden in dit kavel.

Er vliegen regelmatig tot wel 20 Zwarte Kraaien in dit kavel rond, maar slechts enkele komen hier tot broeden. De rest doet maar wat en vliegt er rond. Let in dit kavel verder op soorten als Roerdomp en IIsvogel die vanuit een noordelijker kavel zuidwaarts foerageren.

Sinds 2009 worden in dit kavel ook in het najaar en de winter alle aanwezige vogels geteld. Vanaf 2019 gebeurt dat jaarrond. Vooral in de trektijd kom je verrassingen tegen. In het voorjaar foerageren geregeld Gele Kwikstaarten in de duinvallei en soms zitten daar ook Engelse en Noordse tussen. Je kunt dan ook Tapuiten en Beflijsters in het kavel aantreffen. In 2011 is als zeldzaamheid de Roodmus zingend aanwezig geweest.

Paapjes zul je vooral in het najaar vinden. Koperwieken en Kramsvogels willen nog wel eens maanden blijven rondhangen. In de winter moet je ook opletten of er niet onverwacht een Houtsnip opvliegt.


Dit kavel is in 19 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1989 1988 1987
Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Wim Kooij Wim Kooij Wim Kooij
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K33:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K33 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.

naar boven