Home page Zoeken
top

De werkgroep → Telmethodes

Op deze pagina vindt u alles over de tellingen waaraan de leden van de vogelwerkgroep deelnemen:
de broedvogel-, PTT- en wintertellingen. Als laatste wordt aandacht besteed aan de mogelijke valkuilen bij de verschillende tellingen.

Broedvogeltellingen
De belangrijkste activiteiten van de werkgroep vinden plaats in het kader van het zogenaamde Broedvogel Monitoring Project (BMP) van SOVON; VWG-Meijendel onderzoekt alle soorten volgens BMP-A. Op basis van deze tellingen wordt een goed onderbouwde inschatting gemaakt van het aantal en soort vogels dat in Meijendel in een bepaald seizoen een broedterritorium bezet heeft. Onder broedterritorium wordt verstaan een terreingedeelte waar individuen van een bepaalde vogelsoort tot broeden kunnen komen. Dit terrein wordt verdedigd tegen soortgenoten door onder meer zang.

De tellingen vinden plaats in het voorjaar, globaal van 1 maart tot 1 juli. Met een tussenpauze van (ten minste) tien dagen wordt een minimumaantal bezoeken - meestal tien - aan het kavel gebracht dat aan een teller is toegewezen. Voor het plotten van de waarnemingen maakt deze gebruik van een gedatailleerde topografische kaart van dat kavel. Tot 2009 zijn deze waarnemingen na de telling overgebracht op soortkaarten. Dit zijn identieke topografische kaarten, maar in plaats van de waarnemingen van één bezoek staan daar alle waarnemingen op van een bepaalde soort per broedseizoen. Met behulp van een standaard analysemethode is vervolgens per soort bepaald hoeveel het aantal waarschijnlijke broedterritoria is geweest.

Sinds 2009 gebeurt het invullen van deze soortkaarten on-line, rechtstreeks bij SOVON. Aan het eind van het seizoen worden daarna de territoria door een geautomatiseerd systeem uitgerekend. Dat verhoogt betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten door een verregaande standaardisatie. VWG-Meijendel heeft deelgenomen aan de pilot in samenwerking met SOVON en Dunea, teneinde het op deze manier verwerken van telresultaten mogelijk te maken. Sinds 2011 is deze werkwijze voor alle nederlandse vogelwerkgroepen beschikbaar.

Telresultaten. De door de vogelwerkgroep verzamelde gegevens staan in een centrale database en kunt u op deze website als volgt inzien.

Voor meer informatie over het Broedvogel Monitoring Project (BMP) verwijzen wij u naar de BMP pagina op de site van Sovon; onderaan die pagina staan handleidingen.

naar boven

PTT-tellingen
Het doel van de SOVON Punt Transect Tellingen (PTT) is het volgen van de aantalsontwikkeling van wintervogels (en facultatief zoogdieren). Per jaar worden zes routes in Meijendel geïnventariseerd conform deze methode. Een route is gemiddeld acht kilometer lang en wordt geteld in de periode van 15 december tot en met 1 januari. Op de route zijn 20 telplekken. De teller stopt op zo'n plek en telt exact 5 minuten alle in de lucht of op de grond waargenomen vogels. Voor meer informatie over deze vorm van vogelinventarisatie gaat u naar de betreffende pagina op de site van Sovon; onderaan op die pagina vindt u de handleiding. N.B. voor leden: indien u belangstelling heeft voor het tellen van een beschikbare route, kunt u zich hiervoor opgeven bij de secretaris.

Wintertellingen
In de periode september tot en met maart tellen de leden van de werkgroep in hun kavel(s) de aanwezige vogels. Er wordt eenmaal per maand geteld, de teldatum valt gewoonlijk samen met het middelste weekend van de maand. Alle vogels in de kavels worden geteld op hetzij de presentie per soort bij veel voorkomende soorten, hetzij het aantal waargenomen individuele vogels bij minder gangbare soorten. 

De werkgroep hanteert een methode die grotendeels is gebaseerd op de watervogeltellingmethode van de Sovon. Echter, tijdens de wintertellingen beperkt de werkgroep zich niet tot de watervogels, maar alle in een kavel voorkomende vogels worden geteld.

Voor de leden: log in voor het ledengedeelte van de website. Onder Info inventariseren wordt de exacte datum voor elke maand aangegeven en staan nadere aanwijzingen.

Waarneming.nl
Informatie over vogels (planten en zoogdieren) in Meijendel wordt door bezoekers soms ook opgegeven bij waarneming.nl.

Valkuilen bij tellingen
Het herkennen van vogels op geluid is zeker voor beginnende vogelaars soms erg lastig. De roep en/of zang van sommige soorten kan nogal op elkaar lijken. Dit kan leiden tot onjuiste determinatie en daardoor tot fouten in de inventarisatie tijdens de broedvogel- én de wintertellingen. Daarnaast zijn er nogal wat valkuilen bij het registreren van waarnemingen tijdens het broedseizoen. Om (beginnende) tellers te helpen de juiste keuzes te maken heeft het bestuur van de vogelwerkgroep de handleiding Potentiële valkuilen bij het inventariseren van (broed)vogels in Meijendel opgesteld. Ook voor ervaren tellers is het raadzaam deze eens door te lezen. Heb je suggesties voor aanvullingen? Meld deze dan aan het bestuur.

Alle telprojecten van Sovon vindt u op deze pagina.

naar boven