Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(23-3-2017)

Maarttelling 2017: Het slot van een bijzonder rijk seizoen


De telling in maart 2017 vormt de afsluiting van een seizoen dat we nu gerust bijzonder rijk kunnen noemen. Er zijn veel soorten - waaronder een groot aantal nieuwe in Meijendel - waargenomen en verder relatief hoge vogeldichtheden, op een aanzienlijk groter terreinoppervlak dan ooit tevoren! Enorm veel lof en dank aan al die ruim 40 tellers die hieraan geregeld hebben bijgedragen!
De totaalstanden in maart op dit moment: in 37 kavels (12,5 km2): 85 vogelsoorten en dichtheid: 381 vogels per km2 (beide boven het maandgemiddelde).

 Grafiek 1

Het is in maart een heuse eindsprint geworden: 85 vogelsoorten! (Al moet hier direct bijvermeld worden dat de Soepeend en de mogelijk tijdelijk vrijgekomen exoot Mandarijneend daarbij meegerekend zijn.) Dit brengt het totaal aantal soorten dat in de afgelopen tien jaren van herfst-/winter-seizoenen is waargenomen (met inbegrip van ook de Boerengans) op 132! Wie pleit voor correctie, houdt nog altijd 129 soorten over; een ongekend aantal en met als in het oog vallende nieuwelingen: Purperreiger, Zwarte ooievaar, Zwarte zee-eend, IJseend, Middelste zaagbek, Ransuil en Dwerggors! En dan blijft de officieel niet getelde Grote burgemeester [zie verslag van januari] nog netjes buiten beschouwing!

Grafiek 2

Mogelijk heeft de toename van de geïnventariseerde oppervlakte in het voorbije seizoen althans voor een deel geleid tot een toename van het aantal gevonden soorten. De kans dat hiervan sprake is, ligt enigszins voor de hand. (Vergelijk ook de beide grafieken.)

Onderaan dit verslag kunt u tabellen openen waarin de dichtheden in Meijendel van de meest waargenomen soorten voor het gehele afgelopen seizoen op een rij zijn gezet. De dichtheden van soorten met zeer weinig individuen en van soorten die in slechts één maand in geringen getale voorkwamen, zijn buiten beschouwing gebleven. Soepeenden zijn bij Wilde eenden opgeteld en Boerenganzen bij Grauwe ganzen. Deze twee zijn ook niet bij de aantallen soorten meegenomen (evenmin als de Mandarijneend).
 
Van een elftal soorten is de dichtheid in elke maand boven de gemiddelde dichtheid in de afgelopen 10 jaren gebleven: Grote zilverreiger, Dodaars, Knobbelzwaan, IJsvogel, Winterkoning, Tjiftjaf, Goudhaan, Boomklever, Boomkruiper en Putter. Dit betreft overigens vrijwel allemaal soorten die verspreid over het gehele gebied van Meijendel voorkomen; slechts bij soorten als de Grote zilverreiger en Boomklever zal sprake zijn van een plaatseffect in kavels die in voorgaande jaren niet zijn geteld. 
Juist onder het gemiddelde bleef in alle maanden de dichtheid bij zes soorten: Brilduiker, Waterhoen, Holenduif, Houtduif, Ekster en Zwarte kraai. Hierover is al eerder geschreven (zie het verslag van februari).

Nog even specifiek naar de maand maart. De Kievit bereikte een absoluut dichtheidsrecord over alle telmaanden in het gehele laatste decennium.

Tot slot dank aan webmasters Dick Bos en André Leegwater, die ervoor gezorgd hebben dat steeds vlot na de tellingen alles op uiterst verzorgde wijze wereldkundig gemaakt is. Ook ben ik Adri Remeeus en Frans Hooijmans dankbaar omdat zij elk verslag kritisch hebben gelezen voordat tot publicatie werd besloten; dat is de verslagkwaliteit ze(k)er ten goede gekomen. En ons nieuwste bestuurslid Dennis van den Bergen wil ik bedanken voor zijn bereidheid zich bij het webmastergezelschap aan te sluiten; uiterst belangrijk voor de continuïteit!

Aan de hele vogelwerkgroep: (naast dank!) van harte een prachtig broedseizoen 2017!

Jan Westgeest (westgeest.jan@gmail.com)

Grafieken:
1. Totaal aantal in Meijendel aangetroffen vogelsoorten in de afgelopen 10 jaren (per geheel herfst-/winterseizoen)
2. Geïnventariseerde oppervlakten in Meijendel (gemiddeld per seizoen) in de afgelopen 10 jaren

P.S. Een afsluitende loftuiting is hier op z'n plaats. Onze voorzitter Jan Westgeest schrijft plezierig te lezen en informatieve verslagen van best droge materie. Zijn privé aangelegde 'database' is daarbij van onschatbare waarde. Hartstikke bedankt Jan en volgend jaar weer!
(D.B.)

naar boven