Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(21-12-2016)

Decembertelling 2016: winterstilte is ingetreden


Zelfs de wind deed mee! Of is het verband oorzakelijk: juist omdat er geen wind was, hadden de vogels aan piepkleine geluidjes genoeg om zich verstaanbaar te maken? Ondanks de stilte (of juist dankzij) was het wandelen in de duinen een waar genoegen! Naast de Ringmus (17 exemplaren in kavel 55) sprongen nóg drie soorten eruit vanwege hun absolute dichtheidsrecord (d.w.z. over alle telmaanden sinds 2007): de Roerdomp, de Grote bonte specht en de Glanskop. In 29 kavels (10,6 km2) troffen we 73 soorten aan, evenveel als in de topdecembermaanden van 2008 en 2013.

Ringmus. Foto: Jan Westgeest

Er zijn heel wat vogelsoorten die dit seizoen al voor de vierde opeenvolgende maand een relatief hoge dichtheid (d.w.z. alle keren boven het gemiddelde van de tien afgelopen jaren) halen: Dodaars, Fuut, Aalscholver, Knobbelzwaan, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend, Buizerd, IJsvogel, Halsbandparkiet, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Winterkoning, Heggenmus, Tjiftjaf, Goudhaan, Glanskop, Boomklever, Boomkruiper en Putter.

Er is meer goed nieuws: Zonder struisvogelneigingen heeft mij gelukkig nog geen enkel bericht over het aantreffen van dode vogels bereikt. Laten we hopen dat dit zo blijft! Wel bleken er nog teken actief; toch iets om ook in de gaten te houden.

Nieuwigheidje bij winterverslagen
Graag maak ik u erop attent dat u de knopjes die u onder aan dit verslag in beeld ziet, kunt aanklikken, waarmee een (te downloaden) tabel opent waarin de totale aantallen waargenomen individuen van de verschillende vogelsoorten zijn weergegeven, met daarnaast het aantal kavels waarin de soort is opgemerkt. Dit laatste zegt iets over de spreiding van de soort over het totale terrein van Meijendel. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat de Merel in alle kavels is waargenomen en dat Aalscholvers, Grauwe ganzen en Slobeenden elkaar opzoeken.

De tabel is zowel in Excel- als in pdf-format (voor Adobe Acrobat Reader) te kiezen, zodat degenen die niet zo goed met Excel kunnen omgaan, de tabel toch kunnen inzien. Wie met Excel kan werken, heeft als voordeeltje dat in het geopende bestand direct sorteren en filteren mogelijk is. Maar om het ook voor de pdf-gebruikers een beetje handig bruikbaar te maken is de volgorde van de vogels alfabetisch gemaakt.

Het plan is na elke telronde zo’n tabel aan het verslag toe te voegen. Toch heb ik al gemerkt dat ik hiermee voorzichtig moet zijn. Na bijwerken van de telresultaten - nodig na aanvulling met laat ingevoerde tellingen - mag ik niet vergeten ook de gegevens in de tabel te vernieuwen vanuit het moederbestand. Zo zou u getallen voorgeschoteld kunnen krijgen die eigenlijk alweer een beetje achterhaald zijn als u ze leest. Misschien mag ik uw hulp inroepen voor zo’n geval: als u zoiets denkt op te merken, waarschuw me dan even met een mailtje?

Kleine bonte specht. Foto: Jan Westgeest

Kiekeboe
Nog even terug naar Meijendel zelf. In deze telronde kwam ik een Kleine bonte specht tegen, tamelijk dichtbij en niet al te schuw. Zij (het was een vrouwtje) was zich duidelijk bewust van m’n aanwezigheid en speelde zeer behendig kiekeboe door geregeld achter dikke takken van me weg te draaien; op bijgaande foto is dit aardig zichtbaar. Een kerstcadeautje? Maar de waarnemingen van de maand zijn natuurlijk de groep Ringmussen in kavel 55 en de drie Wilde zwanen in kavel 77. De laatste hielden zich het minst aan de titel van dit verslag!

Fijne feestdagen en een mooie overgang naar een fraai nieuw vogeljaar toegewenst!

Jan Westgeest westgeest.jan@gmail.com

naar boven