Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(25-3-2016)

Resultaten Maarttelling (2016) en terugblik op het afgelopen seizoen


In 22 kavels zijn 72 vogelsoorten waargenomen, waaronder een Pestvogel!
“In het winterseizoen 2015-2016 was het zo stilletjes”, aldus een verzuchting bij de onlangs gehouden maartvergadering van de Vogelwerkgroep Meijendel. Toch is in maart in Meijendel de hoogste vogeldichtheid van de afgelopen 10 jaar voor midden deze maand gevonden en daarmee zijn we in het hele seizoen qua vogeldichtheid iedere telronde stevig boven het maandgemiddelde uitgekomen (zie de grafiek “Totale vogeldichtheid”). Hoe zit dat?

Totale vogeldichtheid 2015-2016 vergeleken met 10 winters

Bij veel vogelsoorten zijn gedurende de gehele herfst en winter van 2015-2016 absolute dichtheidsrecords gebroken. Dit ondersteunt het geschetste dichtheidsverloop. In maart zijn er nog bijgekomen: een verbeterd record voor de Aalscholver en records voor de Boomleeuwerik en de Pestvogel! Het totale aantal dichtheidsrecords voor afzonderlijke soorten is daarmee dit seizoen op 25 komen te staan! Bij 13 hiervan gaat het zelfs om zeer grote dichtheden (meer dan 10 per km2): Aalscholver, Grauwe gans, Wilde eend, Krooneend, Kuifeend, Huiszwaluw, Graspieper, Roodborst, Merel, Koperwiek, Tjiftjaf, Goudhaan en Groenling. Ook de Dodaars en de Boomleeuwerik voldoen nagenoeg aan dit criterium.

Record aantal Pestvogels in Meijendel
Foto: Jan Westgeest

Bij 10 van deze 13 viel het record in de herfst: in september of oktober. Topscorer uit dit groepje was de Koperwiek: in oktober 2015 zijn er 2750 individuen waargenomen. (Van de Spreeuw telden we er weliswaar nog meer: ruim 3000, maar dit was geen record; de top van deze dateert van oktober 2008 en gaat er nog eens met ruim 1000 overheen.)

Stilletjes
Toch lijkt het woord ‘stilletjes’ voor het afgelopen seizoen best wel op z’n plaats, zij het dan niet om de aantallen aan te geven maar enkel de hoeveelheid geluid. Bij de meeste telrondes viel ook mij op dat de vogels betrekkelijk weinig decibellen produceerden. Meerdere malen verwachtte ik juist daarom tijdens het tellen een schrale oogst maar verbaasde me na afloop de aanzienlijke aantallen waarnemingen. Vooral in de maand januari komt het nogal eens voor dat de stilte in het terrein samenvalt met een karige telopbrengst, maar afgelopen keer bleek de vogeldichtheid maar liefst meer dan 30% hoger dan gemiddeld in die maand. En in februari gebeurde dat opnieuw! Na de spectaculaire oktoberaantallen ontstond zo dus ‘stilletjes aan’ een topseizoen qua aantallen vogels in Meijendel!

Ongetwijfeld zal het langdurig aangehouden zachte weer hieraan hebben bijgedragen, maar nog veel zekerder is dat onze tellers al die vogels toch maar mooi gevonden hebben ondanks dat deze hun best deden om zich minder te verraden!

Vergelijking aantallen aangetroffen soorten 2015-2016 vergeleken met afgelopen 10 jaar

Jammer is dat het aantal aangetroffen vogelsoorten in het hele afgelopen decennium van ‘wintertellingen’ een ietwat afnemende trend laat zien (zie de tweede grafiek). Zo hebben we bijvoorbeeld al tenminste 5 jaar geen soorten als de Wilde zwaan, Bergeend, Bonte kraai, Ringmus, Kruisbek en Frater meer ontdekt bij deze tellingen. Heeft dat eveneens te maken met de weersgesteldheden?

Maar als ’n soort compensatie staan daar dit jaar enkele vrij unieke waarnemingen tegenover: in oktober de Kleine plevier in kavel 7 en nu in maart de Pestvogel in kavel 8. De eerste was al in geen 10 jaar meer in de herfst/winter aangetroffen, de tweede was voor het laatst op november 2010 in het ringstation gevangen.

Het besluit van deze wintertellingen mag dan ook duidelijk zijn: DANK! aan alle leden van de Vogelwerkgroep Meijendel die hun belangeloze maar tegelijk zo belangrijke inzet wederom hebben getoond! Hopelijk wordt hun extra beloning: ook een prachtig BMP-telseizoen! Graag wenst het bestuur dat iedere teller toe!

Jan Westgeest westgeest_jan@yahoo.com

naar boven