Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(20-12-2015)

Decembertelling 2015: Veel maandrecords


Plaatselijk waren er veel houtduiven in Meijendel tijdens de decembertelling.
Foto: Jan Westgeest

De maand december lijkt voor veel watervogels op een herhaling van november: topdichtheden van de maand voor Dodaars, Aalscholver, Meerkoet en juist uiterst weinig Wintertalingen. Voor de binnenkomende Grote zaagbek was er meteen een maandrecord en ook voor de Waterral. Zeer opvallend is het plaatselijk plotseling grote aantal Houtduiven. Ook vinkensoorten (vooral Vink en Putter) zijn (plaatselijk) in relatief hoge aantallen gesignaleerd. Tot slot lijkt er een soort invasie van Sijzen en Barmsijzen gaande en is de Huismus een verhaal apart. In 23 kavels zijn 69 soorten aangetroffen.

De watervogels zijn in het verslag van de vorige maand al aan bod gekomen. Daar hoeft nog slechts aan te worden toegevoegd dat Fuut, Knobbelzwaan en Watersnip in december duidelijk boven hun maandgemiddelden uitkwamen, terwijl Nonnetje en Brilduiker dit jaar achterblijven. Verder is de Houtsnip op gemiddeld niveau gekomen (in andere jaren toonde deze een maand eerder al een duidelijke aanloop).

Dichtheidsverloop van de Houtduif in Meijendel (najaar 2015 vergeleken met de gemiddelde dichtheden over de laatste 10 jaren, uitgedrukt in aantal/km2).

Van de Houtduif zijn enkele forse groepen geteld, in de kavels 33, 83, 84 en 91. Dit heeft een vrij sterk effect op de dichtheid (zie grafiek 1). Het lijkt dat hun trek eindelijk serieus begint. Het is ook zó lang zó veel warmer gebleven (nog steeds)!

In vergelijking met andere jaren zijn er deze maand van veel soorten de hoogste dichtheden gevonden. Naast de reeds genoemde soorten zijn dat: Grote bonte specht, Winterkoning, Roodborst, Zwartkop, Tjiftjaf, Glanskop, Kuifmees, Boomklever, Boomkruiper en nog 5 soorten die hierna nog genoemd gaan worden.

Totale vogeldichtheid
Dat bracht me ertoe om eens een blik te werpen op het verloop van de totale vogeldichtheid in de afgelopen jaren.

Dichtheidsverloop van alle vogelsoorten in Meijendel samen (najaar 2015 vergeleken met najaar 2008 en met gemiddelde dichtheden over de laatste 10 jaren, uitgedrukt in aantal/km2).

Alleen in seizoen 2008/2009 was dit van vergelijkbare hoogte (zie grafiek 2). Wel dient hierbij te worden aangetekend dat voor het eerst sinds lange tijd kavel 78/79 (het Ganzenhoekbos) weer eens is geteld. Daar komen relatief veel Grote bonte spechten, Glanskoppen en Kuifmezen voor.

In het laatstgenoemde kavel komt (bij Hotel Duinoord) ook een kolonie Huismussen voor! Twintig zijn er geteld; voor Meijendel weliswaar een uitzonderlijke maar ook weer niet verbazingwekkende waarneming. Toch mogen we hopen dat deze geïsoleerde groep daar kan blijven overleven, zeker in een tijd waarin het de Huismus in het algemeen niet voor de wind gaat in Nederland.

Serieuze aantallen sijzen
Opnieuw terugkijkend naar het verslag van november 2015 doet het deugd nu dan toch de Sijzen (waarvan een grote groep [40] in kavel 33) serieus te kunnen verwelkomen, nota bene tegelijk met Barmsijzen (8 in kavel 65 en 1 in kavel 8). Beide haalden de topdichtheid van de maand.

De vinkensoorten hebben trouwens allemaal aardig van zich doen spreken: de Vink en de Putter bereikten ook de maandtop, de Groenling scoorde ruim boven gemiddeld over de laatste 10 jaren in december en zowel de Keep (2 in kavel 91) als de Goudvink kwamen praktisch op hun gemiddelde waarde uit.

Nog andere ‘leuke’ waarnemingen? De Klapekster in kavel 105, de Roerdomp, de Rietgors en 2 Baardmannen in kavel 2, de IJsvogel in kavel 2 en 8, de Kleine bonte specht in kavel 78/79 en eindelijk weer eens Grote zilverreigers (1 in kavel 16 en 74).

Jan Westgeest westgeest_jan@yahoo.com

naar boven