Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(13-2-2023)

Interessante weblocaties


Op deze pagina staan links naar aan vogels en de werkgroep gerelateerde websites
Internationale Organisaties

Birdlife International is een wereldwijd netwerk van nationale vogel- en natuurbeschermings- organisaties, en werd opgericht in 1994. BirdLife International richt zich op de bescherming van vogels en hun leefgebieden en daarmee op het behoud van de biodiversiteit op aarde. Zij werkt daarbij samen met lokale mensen waarbij duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen leidraad is.

De stichting Het Vogeljaar stelt zich ten doel de vogelstudie en de vogelbescherming in de Benelux te bevorderen. Helaas wordt het magazine 'Het Vogeljaar' sinds 2023 niet meer uitgegeven.

De Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) is een Britse vereniging voor de bescherming van in het wild levende vogels. De vereniging is de grootste in zijn soort in Europa en heeft meer dan een miljoen leden.

In Nederland landelijk opererende organisaties

SOVON is een non-profit organisatie die het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. SOVON is ook duizenden waarnemers die vaak in hun vrije tijd vogelonderzoek doen. SOVON organiseert landelijke vogeltellingen ten behoeve van natuurbeheer, beleid en onderzoek.

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. De organisatie stelt haar prioriteiten op basis van drie invalshoeken: wettelijke bescherming, soort -en biotoopbescherming en belangrijke vogelgebieden. Op de site vindt u relevante en actuele informatie, maar ook een vogelgids met een uitgebreide beschrijving, info over de bescherming, foto's en het geluid van meer dan 300 in Nederland voorkomende soorten.

De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) heeft tot doel het contact tussen 'gewone' liefhebbers en professionele vogelonderzoekers te bevorderen om zo de kennis die aanwezig is toegankelijker te maken. De vereniging richt zich met name op mensen die verder willen kijken dan alleen het herkennen van soorten. De NOU geeft twee tijdschriften uit: 'Ardea' en, in samenwerking met SOVON, 'Limosa'.

De stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. DUIN is het kleurrijke kwartaalblad van de stichting.

De stichting Dutch Birding Association (DBA) heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen. De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) stelt zich daarbij tot doel het verzamelen, beoordelen en archiveren van gevallen van zeldzame vogelsoorten en vogelondersoorten in Nederland.

De DBA heeft de website 'Avifauna van Nederland' gelanceerd. Hier staat het nationale archief van alle (zeldzame) vogelsoorten die ooit sinds 1800 in Nederland zijn waargenomen.

Stichting Bargerveen ontwikkelt kennis met als doel om problemen in natuurbeheer en natuurherstel op te lossen. Een benadering op basis van ecosystemen staat centraal; relaties tussen soorten en hun leefomgeving zijn de basis. Deze stichting is begonnen in het hoogveengebied Bargerveen met onderzoek naar de sterke groei van de populatie Grauwe Klauwieren als gevolg van natuurbeheer. Sindsdien is het werkterrein verbreed naar andere Nederlandse gebieden.

Tekenradar.nl wil de kennis vergroten over tekenbeten èn kennis over en impact van de ziekte van Lyme vergroten en verspreiden en geeft t.b.v. preventie een tekenverwachting voor Nederland. Bij Tekenradar.nl zijn de volgende partners betrokken: Wageningen Universiteit, het RIVM, De Natuurkalender en Natuurbericht.nl.

naar boven
Organisaties in de regio

De Haagse Vogelbescherming stelt zich ten doel de bescherming van de in het wild levende vogels en hun leefgebieden op het grondgebied van de gemeenten 's-Gravenhage, Wateringen, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam, Voorschoten, Wassenaar, Nootdorp en Monster. Binnen de regio zijn verschillende interessante gebieden met verschillende typen habitat om naar vogels te kijken.

De site van de Vogelwerkgroep Den Haag met veel informatie over bijzondere waarnemingen in Den Haag en omgeving, inclusief Meijendel.

Direct ten noorden van Meijendel ligt Berkheide, het duingebied tussen Wassenaarse Slag en Katwijk. Op de site van Werkgroep Berkheide is veel informatie te vinden over vogels in dit gebied, maar ook over andere fauna en flora.

De vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk zet zich in voor het behoud van natuurwetenschappelijk waardevolle gebieden, zowel in de duinen als in de polders. Het vogelonderzoek is gericht op de verspreiding van broedvogels, maar ook op het voorkomen van wintergasten.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame samenleving. De NMZH richt zich hierbij - samen met zo'n 300 lokale en regionale organisaties - op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. Sinds november 2012 is ook de Vogelwerkgroep Meijendel aangesloten.

De Vogelwerkgroep Vlietland coördineert de vogeltellingen in de Vogelplas Starrevaart, in recreatiegebied Vlietland en Leidschendammerhout (kaart). De Starrevaart is aangelegd als vervanging van een natuurgebied dat zich bevond in het noordelijke deel van Vlietland, de Meeslouwerpolder.

naar boven
Meijendel gerelateerde links

Dunea produceert en levert drinkwater in een groot deel van het westen van Zuid-Holland. Het beheert daartoe drie duingebieden tussen Monster en Katwijk en beschermt daar de drinkwaterwinning; het gaat om de duinen van Solleveld, Meijendel en Berkheide. Deze gebieden hebben veel te bieden, kijk op de website van Dunea. De meeste kavels waar Vogelwerkgroep Meijendel vogels inventariseert vallen binnen het door Dunea beheerde gebied.

Daarnaast beheren de volgende organisaties afzonderlijk nog kleine delen van het gebied:

Vogelringstation Meijendel. Bij het onderzoek naar vogeltrek, maar ook bij het onderzoek naar de populatiebiologie of bij het vastleggen van aantalsontwikkelingen van populaties, is het ringen van vogels onmisbaar geworden. Sinds 1911 worden er in Nederland vogels geringd, al vele jaren ook door het vogelringstation Meijendel. De recente resultaten en jaarverslagen zijn online te vinden.

naar boven
On-line vogelgidsen

Op de website van de Vogelbescherming vindt u een on-line vogelgids. Deze bevat ruim 320 soorten en geeft informatie over kenmerken, leefwijze, verspreiding en aantal, bescherming en wet en regelgeving.

Voor geluiden van ruim 200 vogels kunt u terecht op www.vogelgeluid.nl waar alfabetisch kan worden gezocht of in categorieën (33). De meeste geluiden op deze site komen van xeno-canto en zijn opgenomen door de Pool Jarek Matusiak maar de site is volledig in het Nederlands gesteld.

De gids Vogels van Europa bevat informatie over 447 soorten vogels die in Nederland en elders in Europa voorkomen. Elke vogel wordt beschreven en er is informatie over de verspreiding en over het habitat (leefgebied). Er staan, ook doortrekkers en wintergasten in deze on-line gids.

De website vogelvisie.nl biedt informatie over alle 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families. Overzichtelijk weergegeven en uitgebreid besproken op een afzonderlijke pagina per vogel. De site heeft o.a. ook een 'Vogel vinder' en er kan een quiz worden gespeeld.

De Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) heeft een fraaie on-line gids (voertaal Engels) met veel informatie over meer dan 265 Europese soorten.

naar boven
Overige vogelaar links

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave CBS, PBL, RIVM en Wageningen UR. De doelstelling van het Compendium voor de Leefomgeving is het beschikbaar maken van wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers ter ondersteuning van de maatschappelijke discussie en keuzes op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

'The Sound Approach' is de ambitie van een collectief van vogelaars om de populariteit en kennis van vogelzang te vergroten. Dan kan vogelzang een grotere rol spelen bij het identificeren van vogels. De (engelstalige) website biedt podcasts, webboeken en artikelen waarmee die ambitie realiteit kan worden.

De Natuurkalender brengt de fenologie van de Nederlandse natuur in beeld. Het is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor wordt gekeken naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat. De natuurkalender is onderdeel van Nature Today.

De doelstelling van waarneming.nl is om gegevens van waargenomen dieren zo veel mogelijk centraal op te slaan, waardoor deze gegevens voor iedere geïnteresseerde te raadplegen zijn. Dit alles geschiedt zonder een commercieel doel na te streven.

Waarneming.nl heeft bovendien een site gemaakt waarop vogel(kijk)plekken van Nederland verzameld zijn. Sinds 2012 wordt hierin samen gewerkt met Vogelbescherming Nederland. Via de database van waarneming.nl wordt automatisch een verbinding gelegd met geregistreerde waarnemingen en waargenomen (zeldzame) vogelsoorten.

In het Vogeldagboek van Adri de Groot staan aantekeningen die hij heeft opgetekent tijdens zijn dagelijks grasduinen. Hij beperkt zich meestal tot het gebied  tussen de Starrevaart (Leidschendam-Voorburg) en het Spookverlaat (bij Alphen a/d Rijn). Het is vooral een dagboek met vogelfoto's. Diverse van zijn foto's worden gebruikt op de soortpagina's op deze site. 

naar boven
Sites met fraaie vogelfoto's

In de linkerkolom van elke soortpagina op www.vwg-m.nl (deze site) staan links naar soortpagina's op de sites hieronder, mits daar foto's van die soort te vinden zijn. De links staan verborgen onder een knop als links. Klik die knop om ze zichtbaar te maken.
De onderstaande links brengen je naar de overzichtspagina's van de betreffende sites.

Via deze link kunnen foto's in het vogeldagboek van Adrie de Groot worden gezocht. Veel van zijn foto's staan (met permissie) op de soortpagina's van vwg-m.nl.

Ook de site kiekjesdief.nl van Wim van Yperen staat vol goeie foto's. Doorzoek via deze link.

laagwater.nl is de site van Edwin Bax. Veel van zijn foto's staan met zijn goedvinden op vwg-m.nl

Op de natuurlijkgevat.nl (voorheen vogelsiteharen.nl) van Gerrit Kiekebos staan fraaie foto's van soms zeldzame soorten.

Last but not least de site van Jankees Schwiebbe. Op birdphoto.nl raak je niet uitgekeken.

Startpagina's

Startpagina's bieden een uitgebreide verzameling links naar nog veel meer vogel(aar) sites gegroepeerd in diverse categoriën zoals vogelwerkgroepen, -geluiden of -fotografie. Ga naar:

 

naar boven