Home page Zoeken
top

Voor leden → Bijzondere waarnemingen

Hoe te handelen bij bijzondere waarnemingen

Dit is het plan van aanpak voor het rapporteren van bijzondere soorten in Meijendel.
Eerst wordt aangegeven om welk soorten het kan gaan.

Potentieel bijzondere soorten
Het waarnemen en rapporteren van bijzondere soorten levert een belangrijke bijdrage aan het vogelonderzoek in Nederland. Ieder jaar zijn er bijzondere soorten die in Meijendel verblijven of zelfs broeden. Ter informatie zijn een tweetal lijsten opgesteld met dergelijke soorten. Dit zijn weloverwogen lijsten maar ze zijn uiteraard niet ‘hard’.

Hierna wordt elke categorie toegelicht en daarbij wordt aangegeven hoe men bij voorkeur dient om te gaan met de waarneming in Meijendel van een soort uit die categorie.

1. Categorie van dwaalgasten in Nederland.
De CDNA stelt, in samenspraak met SOVON, de lijst samen van dwaalgasten in Nederland. Op het internet is de CDNA te vinden op de site van ‘Dutch Birding’ (gebruik het keuzemenu middenbovenaan de pagina). Vanaf blz. 18 van het daar te vinden Handboek CDNA staan de soorten genoemd, die door de CDNA moeten worden beoordeeld. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast, uitgebreid met voor Nederland nieuwe soorten en soorten waarvan de waarneemfrequentie toeneemt worden van de lijst gehaald.

De kans om een dwaalgast in Meijendel te zien is natuurlijk uitermate klein. Indien je (vrij) zeker bent van de waarneming van een dwaalgast in Meijendel, al dan niet tijdens een reguliere BMP, Watervogel- of PTT-telling, stelt het bestuur de volgende akties voor:

2. Categorie BSP (Bijzondere Soorten Project)
Het Bijzondere Soorten Project (BSP) verzamelt losse waarnemingen van soorten die nagenoeg overal in Nederland zeldzaam of schaars zijn en daarom onvoldoende uit de verf komen bij de meer systematisch opgezette monitoringprojecten. Doel van het BSP is het signaleren van de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van zeldzame en schaarse soorten. De soortenlijst wordt afgestemd met de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Lees verder over het BSP op de site van SOVON. Anno voorjaar 2018 staan er 116 soorten op de soortenlijst van het BSP. De lijst wordt geregeld bijgewerkt.

De kans om een BSP-soort in Meijendel waar te nemen is natuurlijk aanzienlijk groter dan de kans op het waarnemen van een dwaalgast. Indien je zeker bent van de waarneming van een BSP-soort in Meijendel, al dan niet tijdens een reguliere BMP, Watervogel- of PTT-telling, kun je deze waarneming op de SOVON-website invoeren onder het BSP-project. Indien je bevestiging zoekt van je determinatie kun je, net als bij een dwaalgast, altijd een beroep doen op het bestuur, in casu de voorzitter. Let erop dat bij de met een * aangeduide soorten uit de BSP-lijst een zorgvuldige beschrijving van hetgeen is waargenomen moet worden toegevoegd. Als de waarneming is gedaan tijdens een officiële telling kan de soort daarnaast op de reguliere wijze in de on-line rapportages naar SOVON worden meegenomen, d.w.z. bij broedvogels in het ‘WSN’ en bij verblijvende vogels in ‘Watervogels’ of ‘PTT-telling’.

3. Categorie overig (geen dwaalgasten of BSP-soorten)
Behalve waarnemingen van dwaalgasten of BSP-soorten, zijn nog veel andere waarnemingen de moeite van het rapporteren waard. Voorheen gebeurde dit met behulp van het formulier "aanvullende waarnemingen", maar dat kan tegenwoordig ook on-line, namelijk op de website waarnemingen.nl. Welke waarneming voldoende interessant is om te rapporteren is geheel aan het oordeel van de waarnemer.

Soms vindt een opmerkelijke waarneming plaats in het kader van een reguliere telling, maar lang niet altijd (bijvoorbeeld de waarneming van een Beflijster buiten je eigen kavel of tussen twee BMP-tellingen in). Bedenk ook dat het invoeren van een waarneming in WSN niet gelijk staat aan het rapporteren van een incidentele waarneming, bijvoorbeeld een éénmalige waarneming van een Bosruiter tijdens een BMP-telling. Volgens de BMP-criteria is dit geen territorium, dus met alleen de invoer van deze waarneming in WSN verdwijnt hij in de vergetelheid [*]. Om dat te voorkomen kun je het beste de waarneming ook invoeren in waarnemingen.nl. Dit geldt overigens ook voor BSP-soorten, zoals een eenmalige waarneming van een Roodmus tijdens een BMP-telling. Je hoeft deze niet per sé op de SOVON-website onder ´BSP´ in te voeren, je kunt ook volstaan met invoer in waarnemingen.nl. Alle waarnemingen van BSP-soorten in waarneming.nl worden namelijk automatisch doorgesluisd naar SOVON.

Samenvatting


[*] Het al of niet ‘verdwijnen’ van waarnemingen die geen broedgeval opleveren wordt nog nagegaan bij SOVON.