Home page Zoeken
top

Voor leden → Bijzondere waarnemingen

Plan van aanpak voor het rapporteren van bijzondere soorten in Meijendel

Eerst worden drie categoriën onderscheiden die vervolgens worden besproken.

Potentieel bijzondere soorten
Het waarnemen en rapporteren van bijzondere soorten levert een belangrijke bijdrage aan het vogelonderzoek in Nederland. Ieder jaar zijn er bijzondere soorten die in Meijendel verblijven of zelfs broeden. Ter informatie zijn een tweetal lijsten opgesteld met dergelijke soorten. Dit zijn weloverwogen lijsten maar ze zijn uiteraard niet ‘hard’.

Hierna wordt elke categorie toegelicht en daarbij wordt aangegeven hoe men bij voorkeur dient om te gaan met de waarneming in Meijendel van een soort uit die categorie.

1. Categorie van dwaalgasten in Nederland.
De CDNA stelt, in samenspraak met SOVON, de lijst samen van dwaalgasten in Nederland. Op het internet is de CDNA te vinden op de site van ‘Dutch Avifauna’. Het daar te vinden Handboek CDNA beschrijft alles wat de CDNA aangaat en hoe, welke soorten worden beoordeeld. De lijst beoordeelsoorten wordt jaarlijks aangepast, uitgebreid met voor Nederland nieuwe soorten en soorten waarvan de waarneemfrequentie toeneemt worden van de lijst gehaald.

De kans om een dwaalgast in Meijendel te zien is natuurlijk uitermate klein. Indien je (vrij) zeker bent van de waarneming van een dwaalgast in Meijendel, al dan niet tijdens een reguliere BMP, Watervogel- of PTT-telling, stelt het bestuur de volgende akties voor:

2. Meldingen zeldzame broedvogels
Er was eens… het Bijzondere Soorten Project (BSP); het BSP verzamelde losse waarnemingen van soorten die nagenoeg overal in Nederland zeldzaam of schaars zijn en daarom onvoldoende uit de verf komen bij de meer systematisch opgezette monitoringprojecten. Het BSP is hiervoor niet langer beschikbaar en in plaats daarvan kunnen zeldzame broedvogels die op min of meer toevallige wijze zijn gespot buiten de reguliere BMP-gebieden, separaat worden gemeld. Het gaat dus om lossen meldingen van zeldzame vogels die op (mogelijk) broeden wijzen.

Heb je een schaarse of zeldzame vogel gedetermineerd en op een (mogelijke) nestplek gezien, meld deze dan met zoveel mogelijk details via het invoerportaal van Sovon. Daar zijn ze alleen zichtbaar voor jou, de meetnetcoördinator en de districtscoördinator. Neem bij vragen contact op met de districtscoördinator, die de verzameling van gegevens over zeldzame broedvogels in jouw regio coördineert. Alleen de losse meldingen op waarneming.nl met voldoende details onder het invoerveld ‘activiteit’ (van waarnemers die toestemming hebben gegeven) worden ook meegenomen in overzichten van Sovon. Lees de details over het hoe, wat en waar op de informatiepagina van Sovon.

3. Categorie overig (geen dwaalgasten of zeldzame soorten)
Behalve waarnemingen van dwaalgasten of zeldzame soorten, zijn nog veel andere waarnemingen de moeite van het rapporteren waard. Voorheen gebeurde dit met behulp van het formulier "aanvullende waarnemingen", maar dat kan tegenwoordig ook on-line, namelijk op de website waarneming.nl. Welke waarneming voldoende interessant is om te rapporteren is geheel aan het oordeel van de waarnemer.

Soms vindt een opmerkelijke waarneming plaats in het kader van een reguliere telling, maar lang niet altijd (bijvoorbeeld de waarneming van een Beflijster buiten je eigen kavel of tussen twee BMP-tellingen in). Bedenk ook dat het invoeren van een waarneming in WSN niet gelijk staat aan het rapporteren van een incidentele waarneming, bijvoorbeeld een éénmalige waarneming van een Bosruiter tijdens een BMP-telling. Volgens de BMP-criteria is dit geen territorium, dus met alleen de invoer van deze waarneming in WSN verdwijnt hij in de vergetelheid [*]. Om dat te voorkomen kun je het beste de waarneming ook invoeren in waarnemingen.nl. Dit geldt overigens ook voor BSP-soorten, zoals een eenmalige waarneming van een Roodmus tijdens een BMP-telling. Je hoeft deze niet per sé op de SOVON-website onder ´BSP´ in te voeren, je kunt ook volstaan met invoer in waarnemingen.nl. Alle waarnemingen van BSP-soorten in waarneming.nl worden namelijk automatisch doorgesluisd naar SOVON.

Samenvatting

naar boven