Home page Zoeken
top

Bijzondere waarnemingen → broedvogels

« Terug naar 'Hoe te handelen bij bijzondere waarnemingen'

Incidentele en potentiële broedvogels

[sorteer taxonomisch]
Soort Potentiële wintergasten »  Opmerkingen
PBroedde al eens in Solleveld en broedt thans elk jaar in Nederland; kan al genoegen nemen met een qua hoogte beperkte zandwal
PNeemt de laatste jaren in Nederland af, maar elk jaar worden er wel een paar gemeld (ringvangsten o.a.)
INa enkele losse meldingen is in 2011 het eerste territorium vastgesteld
IBroedde in de jaren 70 met een enkel paar in Meijendel; ook in 1999
PKleine kans, maar niet uit te sluiten aan de binnenduinrand
PBroedt jaarlijks in Nederland in open en grazig terrein. Vestiging in Meijendel niet uitgesloten, maar broedt vaak laat (juli-september)
IBroedde in Meijendel t/m 1985, met opnieuw een territorium in 2007
PSinds 1958 broeden er geen Grielen meer in ons land. Wel worden er sporadisch in het voor- en najaar doortrekkers waargenomen.
IIn Meijendel al meerdere malen territoria vastgesteld
IBroedt al enkele jaren in het veenweidegebied tegen de duinen aan.
Sinds 2016 broeden Kerkuilen in de kast boven informatiecentrum 'De Tapuit'
PZelden te zien en het best te herkennen aan de roep. Slechts een paar zekere broedgevallen in Nederland bekend. Bijna jaarlijks worden ongepaarde, roepende vogels gehoord.
PZelden te zien en het best te herkennen aan de roep. Landelijk een onregelmatige of uiterst schaarse broedvogel.
IVoormalige broedvogel; de kans op terugkeer van de deze standvogel is klein
PBreidt zich langzaam in westelijke richting uit en zou kunnen opduiken in de vallei Meijendel
ILet op! De roep van de Rugstreeppad is de bekende valkuil. Op de soortpagina van de NZ kan men de geluiden vergelijken
PIn 1992 en in 2005 een zangpost in Meijendel van deze soort, die jaarlijks met enkele paartjes in Nederland in geschikt habitat broedt
IIn 2015 en 2016 heeft de Oeverzwaluw gebroed in kavel 77
PDeze in ZO-Nederland broedende soort had enkele jaren geleden een vooruitgeschoven zangpost in Zoetermeer
IIncidentele broeder in Meijendel
IElk jaar zijn er enkele territoriumhoudende mannetjes (vaak bruine 1e-jaars) in de Nederlandse duingebieden
PIn het nabije buitenland (Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern…) nemen de aantallen flink toe. Het is niet ondenkbaar dat deze soort vaker in Nederland zal gaan broeden.
IAf en toe een doortrekkende en zingende vogel in rietpercelen; waarnemingen van deze soort in droog terrein per definitie onbetrouwbaar
IIn zowel 1994 als 1995 is één territorium vastgesteld.
IIn Meijendel reeds territoria vastgesteld in zes seizoenen (anno 2018)
IBroedde van 1982 t/m 1995 in Meijendel; ook werd melding gemaakt van een territorium in 2004. Wordt de laatste paar jaar weer af en toe uit de duinstrook gemeld
Hierna volgt nog een alfabetische lijst met 31 incidentele broedvogels van Meijendel, die (t/m 2021) maximaal 5 seizoenen hebben gebroed (aantal seizoenen tussen haakjes):

[De naam is een link naar de soortpagina.]