Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Geoorde Fuut

Alle Futen:
[euring: 120]
Familienaam: Futen (Podicipedidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Podiceps nigricollis | English: Black-necked Grebe
Deu: Schwarzhalstaucher | Fran: Grèbe à cou noir | Esp: Zampull¡n cuellinegro…


De Geoorde Fuut is een standvogel, hij komt sinds het begin van de vorige eeuw in Nederland voor als broedvogel. Voorheen was het vooral een wintergast, komend vanuit de steppenmeren van Zuidelijk Rusland. Mogelijk dat het verslechteren van de kwaliteit en zelfs geheel verdwijnen van deze meren heeft bijgedragen aan de toename van broedgevallen in West-Europa (klimaatverandering!).

Deze soort is iets groter dan zijn neef de Dodaars maar kleiner dan de Fuut. De Geoorde Fuut is in broedkleed eenvoudig te herkennen aan de zwarte hals (zie de niet-nederlandse namen) en de fraaie, goudgeel gekleurde pluimen (de 'oren') die vanachter de ogen uitwaaieren. Een ander opvallend kenmerk is de iets naar boven opwippende, blauwgrijze snavel. Het zwart wordt grijsachtig en de pluim ontbreekt buiten de broedtijd.

Tijdens de balts laat ook deze fuutachtige een fraaie dans zien met opstaan en kopschudden. De Geoorde Fuut broedt vaak in kleine kolonies op ondiepe, vegetatierijke plassen. Het nest bestaat uit een stapel waterplanten. Het wordt gezamenlijk gebouwd en erin worden zo'n 3-4 eieren gelegd die door beide ouders worden uitgebroed. Samen verzorgen zij de jongen die, net als bij de grote neef, soms meeliften op de rug van een ouder.

Hij kan goed duiken en eet zeker visjes, maar de voorkeur gaat uit naar waterinsecten en larven die aan de oppervlakte worden gevangen.

In ons land overwinteren heel wat fuutachtigen en duikers die in winterkleed soms lastig uit elkaar te houden zijn. In een artikel op worden de belangrijkste verschillen verduidelijkt.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Geoorde Fuut gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Geoorde Fuut
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Geoorde Fuut.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
6 5 5 2 5 8 13 20 30 20 12 7 17 14 10 8 13 12 9 12 6 4 5 11 9 9 11 5 9 13 3 3 2 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Geoorde Fuut behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal broedvogels/territoria.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Het voorkomen in Nederland in de vorige eeuw is nogal wisselvallig geweest. In sommige jaren ontbrak de Geoorde Fuut bijna geheel, terwijl in andere jaren enkele honderden paren tot broeden konden komen. De landelijke aantallen namen tussen 1980 en 2000 toe van enkele tientallen tot enkele honderden paren. En sinds het begin van deze eeuw schommelt het aantal broedparen tussen de 400 en 500 (zie grafiek rechts). In de beste jaren zijn er meer dan 500 broedparen aanwezig, voor West-Europa een fors aantal. In 2016 telt de broedpopulatie 470-540 paren (bron: Sovon).

Het aantal broedparen in Meijendel kan de landelijke tend niet volgen. Integendeel, van de 30 territoria in 1992 is er in 2017 nog slechts één over.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Geoorde Fuut op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Geoorde Fuut.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Geoorde Fuut
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top