Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Havik

Alle Sperwers:
[euring: 2670]
Familienaam: Sperwers (Accipitridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Accipiter gentilis | English: Goshawk
Deutsch: Habicht | Français: Autour des palombes | Español: Azor


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
Haviken zijn echte bosbewoners die het open veld vermijden. Bij de jacht moeten ze het vooral hebben van de verrassingsaanval. Een prooi is meestal op slag dood als de Havik met zijn machtige klauwen toeslaat. Op zoek naar prooien is de vleugelslag langzaam en bedachtzaam. Maar het zijn buitengewoon goede vliegers die tijdens de achtervolging hun ongelooflijke wendbaarheid laten zien.

Vanwege hun voorliefde voor fazanten, patrijzen, hazen en konijnen hebben ze lange tijd aan zware vervolging blootgestaan. Door beschermingsmaatregelen nam het aantal Haviken na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk toe, maar rond het begin van de jaren zestig waren er nog maar zo'n 15 à 20 paren. Belangrijkste oorzaken voor deze teloorgang: vermindering van geschikt biotoop, landbouwgif en clandestien afschot. Nu deze oorzaken grotendeels zijn weggenomen neemt het aantal Haviken in Nederland en ook in de duinen weer toe (zie tweede katern).

Haviken bouwen het robuuste nest zelf, hoog in een stevige boom. Soms wordt een oude horst gebruikt die dan een opknapbeurt krijgt. Het vrouwtje broedt de 2 à 5 eieren vrijwel alleen uit. Eerst voedt ze de donsjongen met stukjes vlees die de vader aansleept, later jagen beide ouders om in de voedselbehoefte van de jongen te voorzien.

Broedsucces Havik

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 25 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Havik.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 1 1 2 2 4 2 2 4 5 4 3 3 2 4 5 3 2 6 5 5 6 6 8 4

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Havik behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De Havik broedt sinds 1993 in Meijendel en kent sinds 1996 meer dan één territorium. Met de komst van de Havik is het aantal Houtduif en Ekster territoria sterk terug gelopen. Ook wordt er een verband gelegd met de neergang van het aantal Groene Spechten en de komst van de Havik.

Haviken zijn landelijk sterk toegenomen door het verbod op diverse bestrijdingsmiddelen, vermindering van de jacht en de kolonisatie van jonge bossen, waar ze sinds de jaren negentig ook broeden. In Oost- en Midden-Nederland lijken de aantallen gestabiliseerd, in het noorden en westen van het land, zoals in de duinen, nemen de aantallen nog flink toe.
Bron: Compendium voor de Leefomgeving.
De ontwikkeling in Meijendel lijkt dat beeld te bevestigen.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Havik zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Havik.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Havik via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Havik.
top