Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bruine Kiekendief

Alle Sperwers:
[euring: 2600]
Familienaam: Sperwers (Accipitridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Circus aeruginosus | English: Marsh Harrier
Deu: Rohrweihe | Fran: Busard des roseaux | Esp: Aguilucho lagunero…


De Bruine Kiekendief is de grootste van de drie in Nederland voorkomende kiekendieven èn komt bovendien nog het meest voor, vooral in de kop van Overijssel en de IJsselmeerpolders. Hij is iets groter dan de buizerd, maar daar goed van te onderscheiden door het slanke postuur, de lange poten en de duidelijke V-stand van de vleugels.

Het mannetje (inzet) kan met de zwarte vleugelpunten, grijze staart en vleugelvlakken verward worden met de blauwe soortgenoot, maar onderscheid zich daarvan door de bruine buik en rug. Het vrouwtje (grote foto) is bruin met met een lichtgele pet en vleugelvoorrand.

De Bruine Kiekendief woont bij voorkeur in moerassig gebied met rietvelden. Daar jaagt hij, laag over het riet vliegend, veelvuldig zwevend met de vleugels in de karakterisitieke V-stand. De jacht beperkt zich overigens niet tot rietvelden, ook over gras- of bouwland kan een jagende kiekendief worden gespot.

2010 het jaar van de Bruine Kiekenbdief
Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben, ondersteund door de Werkgroep Roofvogels Nederland, in 2010 de Bruine Kiekendief centraal gezet. Ga naar de speciale site van Sovon. Het onderzoek richtte zich op fenologie en trek, het completeren van het landelijke verspreidingsbeeld (in broedtijd en winter) en de habitatkeuze van broedvogels. Enkele uitkomsten worden in een artikel in Limosa (#84) besproken (te downloaden op genoemde website). Het gehele rapport staat eveneens op de site van Sovon.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Bruine Kiekendief gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Bruine Kiekendief
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Bruine Kiekendief vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Bruine Kiekendief behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De landelijke stand bedroeg rond 1970 slechts 100 paren, een dieptepunt als gevolg van onbedoelde vergiftiging, ontginning van broedgebieden en vervolging. Gestimuleerd door het ontstaan van nieuwe kerngebieden (met name Flevoland), het uitbannen van gevaarlijke pesticiden en afgenomen vervolging herstelde de stand. Na een piek van rond 1400 paren in 1990-2000 namen de aantallen in de meeste regio's weer af. Hierbij spelen factoren mee als verdroging van moerassen, nestpredatie door Vossen, afgenomen voedselaanbod in het boerenland en lokaal oplaaiende vervolging (bron: Sovon).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Bruine Kiekendief op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Bruine Kiekendief.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Bruine Kiekendief
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top