Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Wespendief

Alle Sperwers:
[euring: 2310]
Familienaam: Sperwers (Accipitridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Pernis apivorus | English: Honey Buzzard
Deu: Wespenbussard | Fran: Bondrée apivore | Esp: Halc¢n abejero…


Foto van de Wespendief
Foto: Edwin Bax
De bovenzijde van de Wespendief is variabel licht tot donker bruin, de onderzijde is vaalwit met donkerbruine vlekken in een dwarse bandering. Over de staart lopen brede dwarsbanden. In de vlucht is de Wespendief vaak lastig van de Buizerd te onderscheiden. De kleinere kop, langere gebandeerde staart en lange, slanke vleugels met stijve vleugeltippen (die niet omhoog krullen aan de punt) vormen het onderscheid. Wespendieven komen overigens veel minder voor dan Buizerds.

De naam Wespendief verraadt onmiddellijk de voedselvoorkeur van deze bijzondere roofvogel: larven, poppen en volwassen wespen en bijen. Hij graaft grondnesten uit om dat voedsel te vinden. De poten van deze vogel zijn bedekt met een dikke huidlaag, die moet voorkomen dat de Wespendief ál te veel gestoken wordt. Ook de stugge schubachtige kopveren beschermen de vogel tegen steken. In streken waar veel veldwespen en wilde bijenzwermen voorkomen -vaak oude gemengde bossen- kan de Wespendief zich goed handhaven. Het dieet beperkt zich niet tot deze insecten, ook reptielen, kleine zoogdieren, en eieren en jongen van vogels staan op de lijst van prooien.

Wespendieven zijn trekvogels. Ze komen in de broedtijd in een groot deel van Europa voor, maar ontbreken in het Verenigd Koninkrijk, grote delen van het Middellandse Zeegebied en Noord-Scandinavië. Het leefgebied bestaat uit loof- en gemengde bossen met open plekken, heide, hoogvenen en graslandjes. Het nest wordt in de kruin van een boom gebouwd. Er is jaarlijks één legsel van meestal twee eieren. Wespendieven overwinteren in tropisch Afrika.

De voorjaarstrek van de Wespendief begint in mei en is meestal onopvallend, maar soms worden in de tweede helft van die maand groepen tot enkele tientallen gezien. De wegtrek begint al in juli en loopt door tot begin oktober met een piek van noordelijke vogels eind augustus tot begin september, met name in de zuidoosthelft van het land. Waarnemingen na begin oktober zijn uitermate schaars (bron: Sovon).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Wespendief gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Wespendief
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Wespendief vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Wespendief behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De broedverspreiding in Nederland is lastig in kaart te brengen: een aanzienlijk deel van de aanwezige vogels komt niet tot broeden, terwijl het opsporen van broedgevallen een tijdrovend werk is. De aantallen zijn bovendien lange tijd overschat geweest, doordat het jachtgebied van de Wespendief nogal groot is, en dat leidt gemakkelijk tot dubbeltellingen.

Desondanks is wel duidelijk dat de Wespendief in de meeste grote bossen nestelt, met uitzondering van gebieden waar mogelijk te weinig voedsel is. De landelijke verspreiding lijkt sinds 1975 ruimer te zijn geworden, deels doordat bossen ouder en geschikter werden. Intensiever onderzoek speelt echter eveneens een rol. De aantallen nemen sinds 1990 vermoedelijk licht maar gestaag af, net als in veel gebieden elders in Europa. In de periode 1998-2000 telt de broedpopulatie 500-650 paren (bron: Sovon).

De Wespendief in Meijendel in 2005 werd met twee vliegvlugge jongen gezien. Het was de eerste melding van een mogelijk broedgeval in Meijendel of elders in de regio.
Bescherming van de Wespendief
Op wereldschaal is de Wespendief niet bedreigd, maar vooral in Scandinavië was het broedsucces over een lange periode laag. Jaarlijks worden grote aantallen vogels geschoten op Malta, in Italië en in Georgië (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Wespendief op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Wespendief.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Wespendief
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top