Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Zaagbek

Alle Eenden:
[euring: 2230]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Mergus merganser | English: Goosander
Deutsch: Gänsesäger | Français: Harle bièvre | Español: Serreta grande


Foto van de Grote Zaagbek
Foto: Fungus Guy (Ontario, Canada)
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Grote Zaagbek is een broedvogel van het hoge noorden, in Europa vooral IJsland, Scandinavië, de Baltische staten en tot ver in Rusland. Het is in Nederland een doortrekker en wintergast in vrij grote aantallen. Kleine aantallen blijven hier ook in de zomer plakken, maar komen dan niet tot broeden.

Tijdens hun winterverblijf vertonen Grote Zaagbekken een voorkeur voor binnenwateren en ziet men ze nauwelijks langs de kust. Ze zijn dan te vinden in het IJsselmeer, de Vechtplassen en natuurontwikkeling langs de grote rivieren. Ze worden dan ook met enige regelmaat in Meijendel waargenomen.

Het is een grote eend. Het lijf van het mannetje is grotendeels wit met een zwarte baan op de rug. Hij heeft op afstand gezien een donkere kop die van dichtbij glanzend donkergroen blijkt te zijn. Het vrouwtje is vooral grijs met een roodbruine hals en kop. De knalrode snavel is opvallend slank mede waardoor deze soort meer op een fuut lijkt dan een eend. Aan het uiteinde van de snavel zit een haak.

Voor zijn broedbiotoop heeft de Grote Zaagbek een voorkeur voor brede, langzaam stromende rivieren en meren omgeven door uitgestrekte bossen met oude bomen. In die bomen vindt hij voldoende nestgelegenheid, want hij broedt bijna uitsluitend in boomholtes, een enkele keer in een holte in een rivieroever. Als de eieren eenmaal zijn gelegd, bekommert het mannetje zich niet meer om het vrouwtje en bemoeit zich evenmin met de opgroeiende jongen.

Grote Zaagbekken zijn uitstekende duikers, ze leven vooral van vis en (larven van) waterinsecten.

Oppervlakkig gezien lijken de Grote en de Middelste Zaagbek op elkaar. Maar nader beschouwd kunnen de verschillen nauwelijks groter zijn: de Grote is echt groter, zoet vs zout water, duiken vs jagen aan de oppervlakte, de Middelste Zaagbek heeft veel meer tekening in het verenpak en een wilde kuif, er zit een haak aan de wat dikkere snavel bij de Grote, het nest van de Middelste is op de grond, dat van zijn neef hoofdzakelijk in boomholtes, ...


de Grote Zaagbek is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.


Bescherming van de Grote Zaagbek

de Grote Zaagbek behoort als wintergast cq doortrekker tot de 'Bedreigde soorten' en is als zodanig opgenomen in de aanvullende Rode Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grote Zaagbek via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grote Zaagbek.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top