Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kuifeend

Alle Eenden:
[euring: 2030]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Aythya fuligula | English: Tufted Duck
Deu: Reiherente | Fran: Fuligule morillon | Esp: Porr¢n m¢nudo…


De zwarte kop van de man blijkt van dichtbij een fraaie paarse gloed te hebben.
De Kuifeend-man heeft een kenmerkend zwart-wit verenpak en een neerhangende kuif op het achterhoofd. Het vrouwtje is een stuk minder opvallend gekleed in diverse bruintinten, en haar kuif is een stuk korter. Mits van niet al te ver weg gekeken is bij beide het knalgele oog niet te missen.

Het is een duikeend die een groot deel van de dag op het water doorbrengt op zoek naar voedsel, waarvoor hij lang onder water kan blijven en tot wel 2 à 3 m. duikt. De Kuifeend is een omnivoor en eet waterdiertjes zoals slakjes en insecten, maar ook algen, waterplantjes e.d..

Tot 1940 kwam deze soort in Nederland nog nauwelijks voor, maar sindsdien is het aantal Kuifeenden in ons land sterk gegroeid. In de jaren ‘80 vlakte de groei af en in sommige gebieden liepen de aantallen zelfs weer wat terug, zie de grafiek van Meijendel. In de winterperiode wordt het aantal in NL verblijvende Kuifeenden vaak fors uitgebreid met overwinteraars uit noordelijker streken.

De Kuifeend verblijft op allerlei wateren, maar verkiest de diepere plassen met een kraag van riet, biezen en ander waterplanten. Hij bouwt zijn nest op eilandjes en op oevers in die rietkragen. Het vrouwtje broedt de 6-14 eieren uit en zij verzorgt het kroost alleen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kuifeend gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kuifeend
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kuifeend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
56 133 155 160 130 124 146 132 162 154 162 136 162 134 112 192 140 151 132 114 94 81 87 104 93 136 147 112 62 94 92 70 85 68

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kuifeend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Aantallen en verspreiding van Kuifeenden in ons land namen vanaf ongeveer 1950 explosief toe, net als elders in West-Europa. De toename zette tussen 1975 en 2000 door op vooral de hoge gronden en de trend toont een voortdurend stijgende lijn. Op de lage gronden stabiliseerden ze en in de duinen namen ze na een snelle toename zelfs af (bron: Sovon).

De situatie in Meijendel getuigt van de afname in de duinen; het aantal broedparen loopt voortdurend terug; klik de lijngrafiek boven voor de trendlijn.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kuifeend op vogelgeluid.nl. Opname: Stein Ø. Nilsen | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kuifeend.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kuifeend
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top