Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Tafeleend

Alle Eenden:
[euring: 1980]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Aythya ferina | English: Pochard
Deutsch: Tafelente | Français: Fuligule milouin | Español: Porr¢n com£n


CC-BY-2.0   via Wikimedia Commons
Het mannetje van de Tafeleend heeft een fraaie kastanjebruine kop met een knalrood oog, het vrouwtje is met bruin-gele tinten wat minder opvallend gekleurd. Het is in principe een duikeend, maar de Tafeleend wordt ook wel grondelend gezien.

Deze eend wordt jaarrond in Nederland waargenomen. Het aantal broedparen varieert (anno 2012) ‘stabiel’ rond de 2000 (± 10%), maar ’s winters is deze soort veel talrijker door de vele duizenden wintergasten. Die trekken in het vroege voorjaar weer terug naar de broedgebieden met name in Oost-Europa. De achterblijivers broeden vooral in het noorden, westen en midden van ons land. Ze verkiezen zoetwatermeren met voldoende vegetatie in en langs het water.

Paren worden doorgaans in de winter al gevormd, maar de mannetjes verlaten de vrouwtjes al kort na de paring. Zij maakt een kuilvormig nest van rietstengels en dergelijk materiaal, gevoerd met dons, langs het water. Nadat de 8 à 10 eieren zijn uitgebroed verlaten de jongen al snel het nest en fourageren zelfstandig.

Grafiek met territoria Tafeleend
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
29 67 83 86 83 86 88 75 85 87 98 83 90 68 88 76 78 98 71 65 67 27 41 44 42 57 65 55 44 42 39 46 39 41

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Tafeleend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Tafeleend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Bescherming van de Tafeleend

de Tafeleend zit als wintergast cq doortekker in de gevarenzone. De soort moet eigenlijk op de Rode Lijst staan want effectieve beschermingsmaatregelen zijn per direct nodig. Daarom staat de Tafeleend (voorlopig) op de Oranje Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Tafeleend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Tafeleend.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top