Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Krooneend

Alle Eenden:
[euring: 1960]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Netta rufina | English: Red-crested Pochard
Deutsch: Kolbenente | Français: Nette rousse | Español: Pato colorado


Foto van de Krooneend
Foto: David Iliff
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
Met zijn vosrode kop en knalrode snavel is het Krooneend mannetje een opvallende verschijning. De Krooneend is van origine een broedvogel van Aziatische steppemeren. Verdroging van veel van deze meren leidde tot een trek naar het westen, waarbij ons land rond 1940 werd bereikt. Vooral de Utrechts/Hollandse veenplassen en wat later de Randmeren en het Zwarte Meer waren in trek bij de soort.

Voor het broeden geven Krooneenden de voorkeur aan brak water, maar ze houden ook van meertjes met een rijke waterplantenvegetatie. Het nest maken ze op een goed verborgen plek in het riet of onder een struik bij het water. Het vrouwtje broedt de eieren (8-10) alleen uit. Het mannetje verlaat het vrouwtje voordat ze uitkomen.

Grafiek met territoria Krooneend Grafiek met territoria Krooneend
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '87   '89   '98   '99   '01   '02   '03   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
2 1 1 2 1 2 3 2 3 22 22 23 47 62 41 50 41 41 51 55

In 20 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Krooneend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Krooneend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Na het bereiken van Nederland zat een echte groei in de broedpopulatie er niet in. Lange tijd schommelde het aantal broedparen tussen de 30 en de 65. In de loop van de jaren zeventig begon het broedbestand zelfs weer te krimpen en eind jaren tachtig waren hooguit nog 15 paren in Nederland over. Sinds 1990 is sprake van een kleine opleving; het bestand anno 2005 wordt geschat op 120 tot 170 paren, die broeden in de Botshol, de Vinkeveense Plassen en de nabije Demmerikse Polder en de Zevenhuizerplas bij Rotterdam.

In Meijendel worden al enige jaren Krooneenden waargenomen die broedgedrag vertonen. In 2005 kon voor de eerste keer met zekerheid deze vogel aan de lijst met broedvogels worden toegevoegd. Op 27 mei werd een Krooneendvrouwtje met 10 donsjongen gezien. Op 31 mei werd dat stel weer waargenomen. Ook in 2006 is succesvol broeden met zekerheid vastgesteld. De spectaculaire groei in 2007 is waarschijnlijk het gevolg van het zeer voorgezuiverde en daardoor heldere water. Dan krijgen kranswieren de kans! In menige plas kun je die op de bodem zien liggen. Die sterke groei gaat na 2007 gestaag verder.

De voortdurend stijgende lijn in de aantallen broedparen in Meijendel vertoont een vergelijkbare stijging als de landelijke (SOVON).

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Krooneend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Krooneend.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top