Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Slobeend

Alle Eenden:
[euring: 1940]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas clypeata | English: Shoveler
Deutsch: Lffelente | Français: Canard souchet | Español: Pato cuchara


De Slobeend is een karakteristieke broedvogel van vochtige graslanden in het lage deel van het land inclusief het rivierengebied. Door de manier van foerageren worden ze daar veelvuldig in ondiepe sloten en plassen aangetroffen. Op de hoge gronden is hij veel schaarser. In de duinen is een afname te zien door verdroging van het duin (bron: Sovon).

Lange tijd leek deze eend zich goed te handhaven. Maar sinds ongeveer 1990 nemen de landelijke aantallen af, deels een gevolg van verlaging van waterpeilen en andere veranderingen in het steeds intensiever gebruikte boerenland. Vooral op de hoge gronden is de Slobeend op veel plaatsen verdwenen.

Vrouw Slobeend. De grote slobbersnavel is onmiskenbaar.
Klik de foto voor een vergroting. Foto: vogeldagboek.nl
De woerd is fraai gekleurd met een groene kop, witte borst en kastanje-bruine flanken. De vrouw lijkt qua kleur op de Wilde Eend-vrouw. De grote spatelvormige snavel is een speciale aanpassing aan de manier van voedsel zoeken. Een Slobeend zeeft al slobberend aan de oppervlakte plantaardig en dierlijk voedsel uit grote hoeveelheden water. Op het water liggend heeft de Slobeend -mede vanwege zijn wat korte hals- een opvallend laag profiel.

Het nest wordt op de oever, in hoog gras langs het water gemaakt. Als dat gras niet beschikbaar is, zoekt de slobeend beschutting onder struiken verder weg van het water. De 8-12 eieren worden door de eend uitgebroed en zij verzorgt de jongen in haar eentje. Deze soort heeft normaal gesproken één legsel, maar kan bij het verloren gaan van het eerste legsel een tweede starten.

Broedsucces Slobeend

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 31 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Slobeend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '06   '08   '09   '10   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
13 17 17 16 21 16 13 10 26 18 17 16 16 4 4 8 6 14 8 1 1 1 1 3 3 1 7 2 4 6 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Slobeend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal broedparen in Nederland is sinds de jaren ’70 behoorlijk afgenomen. Daarom staat de Slobeend op de Rode Lijst. De landelijke daling is minder sterk dan die in Meijendel.
Bescherming van de Slobeend
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Slobeend staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Nederland is voor de Slobeend van zeer groot internationaal belang.
de Slobeend staat daarom ook op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Slobeend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Slobeend.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top