Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zomertaling

Alle Eenden:
[euring: 1910]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas querquedula | English: Garganey
Deu: Knäkente | Fran: Sarcelle d'été | Esp: Cerceta carretona…


Zomertalingen zijn echte trekvogels die ten zuiden van de Sahara overwinteren, onder meer in de Sahel. De woerd (foto) heeft een bruine kop met brede witte wenkbrauwstreep. In de vlucht is de blauwe voorvleugel goed te zien, de groene spiegel valt iets minder op. De eend (vrouw) is onopvallend getekend en heeft diezelfde spiegels. In eclipskleed (onopvallend verenkleed in de rui na het broedseizoen) lijken woerd en eend erg op elkaar.

Deze eendensoort houdt van kleinschalige plassen en sloten door drassige weiden en hooilanden. Ook verlandingszones van moerasgebieden kunnen een geschikte biotoop voor de Zomertaling vormen. Belangrijk zijn een natte, kruidenrijke vegetatie gecombineerd met een goede waterkwaliteit. Dit is een nogal schuwe eend die bij het minste onraad er al gauw vandoor gaat, loodrecht de lucht in en weg in een snelle vlucht, behendig manoeuvrerend om de begroeiing te ontwijken.

Hij zoekt zijn voedsel net onder het wateroppervlak. Daar zeeft hij al 'knabbelend' allerlei diertjes uit het water zoals larven, waterkevers en -slakken, schietmotten en wormen. Ook het legsel van vissen en kikkers wordt niet versmaad. Verder eet de Zomertaling wortels, knoppen bladeren en vruchten van verschillende waterplanten. Ze zijn ook grondelend te zien.

Het nest bevindt zich in dichte kruidenvegetatie, riet of in een graspol. Het is een eenvoudig nest bekleed met gras en dons. De 10-11 eieren worden door het vrouwtje uitgebroed en zij verzorgt de jongen ook alleen.

Grafiek met territoria Zomertaling Grafiek met territoria Zomertaling
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1988   1990   1996   2003   2012 
1 1 1 1 2

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zomertaling.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Zomertaling behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal Zomertalingen neemt voortdurend af en is geschat op 1.600-1.900 in 1998-2000. Zij houden van een natte omgeving (zie eerste katern). Als één van de oorzaken wordt aantasting van die biotoop genoemd als gevolg van verlaging van het grondwaterpeil. Daarom staat deze eend op de Rode Lijst.

Bescherming van de Zomertaling

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Zomertaling staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Bedreigde soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Kwetsbare soorten *. 'Bedreigde soorten': Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zomertaling via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zomertaling.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top