Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Wilde Eend

Alle Eenden:
[euring: 1860]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas platyrhynchos | English: Mallard
Deutsch: Stockente | Français: Canard colvert | Español: Cerceta real


CC BY-SA 2.5  via Creative Commons
De Wilde Eend is de meest algemene eend in Nederland. De man met zijn kenmerkende metaalachtig-groengekleurde kop met gele snaven en witte halsband, het vrouwtje is een stuk minder kleurrijk, vooral bruin. Beide geslachten hebben een opvallende blauwe vleugelspiegel die met name in de vlucht goed toont. Niet alleen in de ‘wilde’ natuur, maar ook in stedelijke gebieden vaart deze eend wel. Deze eendensoort is overwegend standvogel, in de winter aangevuld met soortgenoten uit Noord- en Oost-Europa.

Ze komen in allerlei wateren voor, meren, rivieren, vijvers, grachten, etc., mits er maar voldoende ondiep water is om al slobberend en grondelend naar voedsel te zoeken. Ook wat betreft nestgelegenheid zijn ze uiterst flexibel. Ze bouwen een eenvoudig nest, doorgaans op de grond, soms in knotwilg, een boom(holte) of in de bekende gevlochten broedkorf. Het nest is gevoerd met gras en dons. Het vrouwtje legt 8 - 13 eieren en broedt ze alleen uit. De jongen zoeken onder de hoede van moedereend zelf naar voedsel.


Het zijn niet altijd 'zuivere' eenden die worden gezien. De Wilde Eend hybridiseert namenlijk nogal eens, vooral met de witte boerderij-eend. Er zwemmen daardoor bij boerderijen en in de stadsparken allerlei Wilde Eenden rond met witte vlekken op de meest uiteenlopende plaatsen. Dit zijn de Parkeenden ofwel ‘Soepeenden’ die ook in Meijendel voor komen. Lees verder op de soortpagina van deze soort.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Wilde Eend gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Wilde Eend
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Wilde Eend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
45 66 79 88 70 70 69 65 79 84 98 84 96 88 70 87 66 68 72 71 63 51 59 62 69 90 106 71 89 77 59 83 67 76

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Wilde Eend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Wilde eend is vooralsnog de meest talrijke eendensoort in Nederland. Ze zitten overal waar water is, zowel op het platteland als in stadsparken en woonwijken. Toch zijn er volgens tellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland zo’n 30% minder Wilde eenden dan in 1990. Dat betekent dat meer dan 100.000 broedpaartjes zijn verdwenen, terwijl daar geen duidelijke oorzaken voor aan te wijzen zijn. Volgens onderzoekers van Sovon en het Vogeltrekstation zijn jacht of minder succesvol broeden geen oorzaken, maar gaat het mogelijk mis bij het opgroeien van de kuikens.

Om meer gegevens te verzamelen over die eendenkuikens is eendenonderzoeker Erik Kleyheeg in samenwerking met Waarneming.nl een onderzoeksproject gestart. Daarbij roept hij waarnemers op om eendenkuikens te tellen en door te geven. De gegevens die tot nu toe binnenkwamen zijn zo veelbelovend dat het project dit voorjaar (2017) verder gaat.

Uit de meldingen in het broedseizoen van 2016 bleek dat de sterfte van eendenkuikens het grootst is in de eerste weken nadat ze het nest hebben verlaten. De kuikens zijn in die fase het meest kwetsbaar voor roofdieren en slechte weersomstandigheden. Drie op de vier eendenkuikens waren verdwenen tegen de tijd dat ze drie weken oud waren. Met meer onderzoek wil Kleyheeg de oorzaken daarvan nog gerichter onderzoeken.
Bron: Nieuwsbrief 32 (maart 2017) van waarneming.nl.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Wilde Eend op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Wilde Eend.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Wilde Eend
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top