Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Wintertaling

Alle Eenden:
[euring: 1840]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas crecca | English: Teal
Deu: Krickente | Fran: Sarcelle d'hiver | Esp: Cerceta com£n…


De Wintertaling is de kleinste Europese eendensoort. Hij is het gehele jaar in NL aanwezig maar het is geen talrijke soort. Het is een schaarse broedvogel, in najaar en winter een vrij algemene doortrekker. Dan zijn ze er in behoorlijke aantallen op de slikken langs de kust of de grote rivieren.

Met name de kop van de woerd is fraai gekleurd kastanje-bruin met een groot uitgevallen groene oogvlek met gelige bies. Bovendien heeft hij een gele anaalstreek met brede zwarte rand die vooral in de vlucht of tijdens de balts opvalt. Beide geslachten hebben een groene vleugelspiegel. Verder heeft het vrouwtje weinig opvallende kenmerken. Die spiegel ontbreekt bij een woerd in eclipskleed (onopvallend verenkleed in de rui na het broedseizoen).

De Wintertaling is nogal schuw en niet zo gemakkelijk waar te nemen. Al bij het minste onraad duikt hij snel het riet in of gaat er helemaal vandoor. Dan gaat het loodrecht de hoogte in en schiet hij weg in een snelle vlucht met veel wendingen. Hij toont zijn uitstekende vliegkunsten soms ook in een strakke formatie die behendig manoeuvrerend de begroeiing ontwijkt.

Deze eend zoekt zijn voedsel aan het wateroppervlak in zeer ondiep water. Daar zeeft hij al 'knabbelend' zaden en soms kleine wormen of slakjes uit het slik. Soms, als het water ietsje dieper is, zijn ze grondelend te zien.

Een Wintertaling broedt zowel in zoet als brak water. Hij heeft een voorkeur voor (duin)meren of poelen in een beboste omgeving met dicht begroeide oevers. Het nest van dode plantendelen is bekleed met dons of varens en is goed verstopt in dichte vegetatie, soms ver van open water. Het wijfje broedt de 7-14 eieren alleen uit en verzorgt de jongen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Wintertaling gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Wintertaling
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 17 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Wintertaling.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '90   '91   '92   '93   '95   '96   '97   '98   '99   '03   '05   '07   '08   '10   '13   '14 
3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Wintertaling behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: Sovon.
De aantallen Wintertaling schommelen sterk van jaar tot jaar, waarbij ze doorgaans het laagst zijn na een strenge winter gevolgd door een droog voorjaar. Op de lange termijn gezien nemen de landelijke aantallen af en krimpt de verspreiding in.

Dit houdt voor een deel verband met verdroging van broedplaatsen. Het via terreinmaatregelen hoog houden van de waterstand in natuurgebieden is doorgaans gunstig voor de Wintertaling. De broedpopulatie telt zo'n 2000-2500 paren in 1998-2000 (bron: Sovon).
Bescherming van de Wintertaling
Het verlies van geschikte habitat door ontbossing en de verandering van landgebruik heeft een negatieve invloed op de populatie Wintertalingen. Broedhabitat kan verbeterd worden door de aanleg en instandhouding van ondiepe wateren met moerassige oevers. Ook door loodvergiftiging en de jacht komen vogels om het leven. Watersport en recreatie in broedgebied hebben onherroepelijk hun weerslag op de Wintertaling die zeer verstoringsgevoelig is; handhaving is erg belangrijk (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Wintertaling op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Wintertaling.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Wintertaling
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top