Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Krakeend

Alle Eenden:
[euring: 1820]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas strepera | English: Gadwall
Deu: Schnatterente | Fran: Canard chipeau | Esp: Anade friso…


Foto van de Krakeend
Foto: Edwin Bax
De Krakeend is een mooie eend maar met weinig opvallende kenmerken. Op afstand lijkt het mannetje saai grijs maar van dichtbij is een fijn gestreept en gespikkeld verenpak te zien met een zwart achterwerk en witte vleugelspiegel. Het vrouwtje lijkt op een iets afgeslankte Wilde Eend. De Krakeend heeft een voorkeur voor meertjes en langzaam stromend water met weelderig begroeide oevers. Daar zoekt hij al slobberend of grondelend naar plantaardig voedsel.

Het is een vrij schaarse broedvogel die vooral in noordwest Nederland broedt, zo ook in Meijendel. Het nest van gras ligt meestal in de dichte begroeiing op de oever. Het uitbroeden en grootbrengen van de 8-10 jongen wordt in de regel aan het vrouwtje overgelaten, het mannetje vertrekt. De jongen zoeken overigens zelf naar voedsel.

In een milde winter zijn er soms wel 10.000 Krakeenden in Nederland, dan wordt de vaste populatie aangevuld met soortgenoten uit Scandinavië en Rusland. Wordt de winter ze te koud dan vertrekken ze allemaal naar het zuidenwesten van Europa.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Krakeend gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Krakeend
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Krakeend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
24 38 25 44 37 26 38 30 50 51 49 49 42 46 32 43 48 58 66 47 50 39 44 41 42 72 54 48 37 38 42 42 42 33

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Krakeend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: Sovon.
Tot ongeveer 1960 was de Krakeend een zeldzame broedvogel. Aantallen en verspreiding namen daarna sterk toe, net als elders in West-Europa. Er is sprake van een gestage stijging naar 6000 - 7000 (in 1998-2000). De grafiek van Sovon toont een significante toename van <5% per jaar.

In tegenstelling tot het landelijke beeld schommelt het aantal broedparen in Meijendel aanvankelijk nogal met een (voorlopige) piek in 2009. Daarna vertonen de aantallen hier zelfs een dalende trend.
Bescherming van de Krakeend
De landelijk getelde aantallen Krakeend buiten de broedtijd nemen al tientallen jaren toe. Ze zijn het hoogst in september, oktober en november. In sommige gebieden, zoals het Haringvliet, verblijven dan meer dan 10.000 Krakeenden. Een groot deel daarvan trekt vervolgens door naar Zuidwest-Europa, maar vele duizenden overwinteren in ons land (bron: Sovon).

De Krakeend wist in Nederland te profiteren van eutrofiëring en van nieuw aangelegde (of afgedamde en verzoete) wateren. Bedreigingen voor de soort zijn vervuiling en verstoring van wetlands door recreatie (bron: ).

Nederland is voor de Krakeend van zeer groot internationaal belang.
De Krakeend staat daarom op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Krakeend op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Krakeend.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Krakeend
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top