Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Smient

Alle Eenden:
[euring: 1790]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas penelope | English: Wigeon
Deutsch: Pfeifente | Français: Canard siffleur | Español: Anade silb¢n


Het mannetje van de Smient is goed herkenbaar aan de roodbruine kop met een gele vlek op het voorhoofd. De borst is een soort roze, de flanken en rug grijsblauw met witte dijvlek. In de vlucht is een wit veld op beide vleugels te zien. Het vrouwtje heeft een minder herkenbaar verenkleed, rossig bruin of grijsachtig met variabele diffuse vlekken. Beide geslachten hebben een blauwgrijze snavel met een zwarte punt.

Door de kenmerkende roep, een fluitend 'wie-oe', wordt de Smient ook wel 'Fluiteend' genoemd.

De Smient broedt in een gebied globaal van IJsland via Schotland en Noorwegen tot aan de Beringstraat. Slechts in zeer kleine aantallen wordt in Nederland gebroed, 10-20 broedparen in de periode 2008-2011; zekere broedgevallen zijn zeldzaam.

De Smient is voornamelijk een wintergast. Ruim 40% van de NW-Europese populatie overwintert in Nederland (bron VBNL), met name in waterrijke groene gebieden. Smienten worden 's winters ook in Meijendel waargenomen.

Concentraties overwinteraars treden op zowel nabij zoute wateren (Waddengebied, deel van Deltagebied) als zoete wateren (open graslandpolders). Ze zijn het talrijkst in de maanden november tot en met maart. De landelijk getelde aantallen namen tot ongeveer 1990 toe maar dalen weer vanaf 2000. De recente daling staat waarschijnlijk in verband met een verschuiving van de winterverspreiding binnen Noordwest-Europa. Door gemiddeld zachtere winters blijft een deel van de vogels noordelijker overwinteren (Sovon).

Net als ganzen graast deze fraaie eendensoort vaak met duizenden tegelijk de weilanden af. Maar ze zijn ook grondelend te zien op zoek naar allerlei waterplanten.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Smient gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Smient

De Smient is geen broedvogel in Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Jaarlijks hangen er in de broedtijd enkele tientallen paartjes Smienten rond in ons land. Het is onduidelijk of hierbij ook vogels betrokken zijn die uit gevangenschap ontsnapt of losgelaten zijn. Maar het is wel aannemelijk dat het voor een groot deel om overzomeraars gaat, want zekere broedgevallen zijn zeldzaam. De jaarlijks waargenomen aantallen schommelen sterk, met enige suggestie van toename. Vrijwel alle broedgevallen worden geconstateerd in waterrijke poldergebieden in het westen en noorden van het land, inclusief het rivierengebied (bron: Sovon).
Bescherming van de Smient
De aantallen overwinteraars uit het noorden blijft dalen. Aannemelijk is dat afgenomen broedsucces daarvan de oorzaak is. Verder is de soort erg gevoelig voor verstoring door recreatie op het water. Ook watervervuiling is voor de Smient een probleem. Omdat het grootste deel van de Europese populatie in ons land overwintert, Heeft Nederland een speciale internationale verantwoordelijkheid voor de Smient (Rode èn Blauwe Lijst) (bron: ). Kijk voor trends en spreiding in NL op Sovon.

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Smient staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Nederland is voor de Smient van zeer groot internationaal belang.
De Smient staat daarom ook op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Smient op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Smient.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Smient
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top