Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Dodaars

Alle Futen:
[euring: 70]
Familienaam: Futen (Podicipedidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tachybaptus ruficollis | English: Little Grebe
Deu: Zwergtaucher | Fran: Grèbe castagneux | Esp: zampullín chico…


De Dodaars is de kleinste van de in Nederland broedende Futen en is het hele jaar door te zien in goed begroeide sloten en plassen. Duinmeren behoren tot zijn geliefde broedplaatsen. De kwaliteit van het water is zeer belangrijk vanwege de aanwezigheid van voldoende waterinsecten en omdat de jacht onder water op zicht gebeurt.

Iets kleiner dan het waterhoen valt het donsachtige achterlijf op. Ook de ronde kop op een korte nek zijn kenmerkend. In het zomerkleed heeft de Dodaars een kastanjebruin gekleurde kop en opvallende groengele mondhoeken, borst en flanken zijn donkerbruin. Het winterkleed is minder uitbundig van kleur en de gekleurde mondhoeken verdwijnen. Hij is goed te herkennen aan zijn hoge en luide, wat hinnikend overkomende roep. Tijdens de balts wordt dat soms in een duet ten gehore gebracht.

Deze schuwe vogel gaat net als de andere Futen niet gauw op de wieken, maar verschuilt zich liever in de begroeiing of duikt onder water, want duiken en zwemmen kan de Dodaars als de beste.

Beide ouders bouwen een drijvend nest van waterplanten en bebroeden de 4-6 eieren. Als ze worden opgeschrikt dekken ze de eieren toe met wat nestmateriaal en gaan op de vlucht. Ze verzorgen samen de jongen die bij onraad op de rug van de ouders klimmen.

Een Dodaars voedt zich met visjes, kreeftachtigen, larven van libellen, waterkevers en dergelijke.

Broedsucces Dodaars

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Dodaars.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
14 8 8 6 10 28 43 36 53 61 60 61 50 38 42 47 46 43 46 44 43 35 36 34 40 41 32 25 26 44 39 44 40 43

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Dodaars behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Bescherming van de Dodaars

de Dodaars behoort als wintergast cq doortrekker tot de 'Kwetsbare soorten' en is als zodanig opgenomen in de aanvullende Rode Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Dodaars via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Dodaars.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top