Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rotgans

Alle Ganzen:
[euring: 1680]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Branta bernicla | English: Dark-bellied Brent Goose
Deu: Ringelgans | Fran: Bernache cravant | Esp: Barnacla carinegra…


Foto van de Rotgans
Foto: Edwin Bax  
Voor zijn wintervoedsel is de Rotgans voornamelijk op gras en zeegras aangewezen.
De Rotgans is één van de twee 'zwarte' ganzen in Nederland. De Brandgans heeft een contrastrijk verenkleed met lichtgrijze onderzijde en donkergrijze rug. De Rotgans is iets kleiner, grotendeels donker grijs en zwart van kleed, alleen het achtereind is wit. De witte, sikkelvormige vlek op de zijhals is eigenlijk het meest opvallende kenmerk. Ze hebben een karakteristieke, ver klinkende roep 'hrrot-hrrot'.

Alleen de Rotgans Branta bernicla (ook wel Zwartbuikrotgans) komt in Nederland voor. Het grootste verschil met de Zwarte Rotgans is diens zwarte buik die scherp contrasteerd met de witte flanken. De buik van de Witbuikrotgans is grotendeels vaalwit. Door sommige auteurs worden deze drie rotganzen als ondersoort aangemerkt. Kijk verder bij 'Drie (onder)soorten Rotgans'.

'Onze' Rotganzen broeden wijdverspreid op de noordelijke arctische toendra. Ze komen alleen in de winter in Nederland voor en zoeken dan vooral weilanden en akkers op in de directe omgeving van het Waddengebied. Bij laag water zoeken ze hun voedsel op het wad, bij hoog water grazen en rusten de vogels op weilanden. De vogels trekken pas laat in het voorjaar terug naar het noorden en zijn daardoor tot in juni in Nederland aan te treffen.
Drie (onder)soorten Rotgans
Drie soorten Rotgans worden soms gezien als ondersoort van Branta bernicla, terwijl andere bronnen ze zien als aparte soorten. Er worden zo drie (onder)soorten onderscheiden met onderling verschillend broed- en overwinteringsgebied:
• Branta (bernicla) bernicla (rotganzen met een donkere buik)
• Branta (bernicla) hrota (rotganzen met een bleke buik)
• Branta (bernicla) nigricans (zwart en grijze rotganzen)

B. b. bernicla (de (Zwartbuik)rotgans) broedt in het noordwesten van Europees Rusland en West-Siberië en overwintert deels in Engeland en deels in het gebied tussen Noord Duitsland en Noord Frankrijk.

B. b. hrota (de Witbuikrotgans) broedt in Noordoost-Canada, Groenland en Spitsbergen en overwintert in Denemarken, Noordoost-Engeland, Ierland en de Atlantische kust van de Verenigde Staten.

B. b. nigricans (de Zwarte rotgans) broedt in Noordoost-Siberië, Alaska en Noordwest-Canada en overwintert aan de westkust van de Verenigde Staten.
Bron: Wikipedia

Vogelbescherming NL heeft een artikel aan de Rotgans gewijd inclusief fotomateriaal.
Onderstaande scan is uit de ANWB Vogelgids overgenomen. Klik scan voor vergroting.
lees meer…

De Rotgans is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

De Rotgans is sterk aan zoute wateren gebonden en is in het diepe binnenland ronduit schaars. In het Waddengebied pieken de aantallen in het voorjaar, wanneer tot 100.000 Rotganzen opvetten voor de terugkeer naar de broedgebieden. In het Deltagebied overwinteren tot 20.000 Rotganzen en blijven de aantallen het hele winterhalfjaar op hetzelfde niveau. De landelijk getelde aantallen namen toe tot ongeveer 1995. Vervolgens vielen ze wat terug en bleven ze op lager niveau schommelen. De schommelingen houden voornamelijk verband met goede of slechte broedseizoenen, die veel of weinig jongen opleveren. Na 1995 is de kenmerkende afwisseling van goede en slechte broedjaren doorbroken door het wegvallen van de lemmingcyclus in de broedgebieden (bron: sovon.nl).
Bescherming van de Rotgans
De toename van het aantal ganzen in Nederland in het algemeen zorgt voor een ingewikkelde maatschappelijke discussie. Boeren zijn niet blij met al die ganzen, om goedkoop zuivel te produceren lijkt elke grasspriet te tellen. Maar door een bijzonder intensieve landbouw wordt de ganzen extreem voedselrijk grasland aangeboden, en daar houden ze van! Hoewel schade gecompenseerd kan worden, worden ganzen helaas veel verstoord en gedood. Overwinterende ganzen hebben juist rust en energie nodig hebben (bron: vogelbescherming.nl).

Nederland is voor de Rotgans van zeer groot internationaal belang.
De Rotgans staat daarom op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Rotgans.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Rotgans via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Rotgans.
top