Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Canadese Gans

Alle Ganzen:
[euring: 1661]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Branta canadensis | English: Canada Goose
Deu: Kanadagans | Fran: Bernache du Canada | Esp: Barnacla canadiense…


Foto van de Grote Canadese Gans
Foto: Cszmurlo  
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De grootste in Nederland voorkomende ganzensoort is de Canadese Gans. 'Canadese Gans' is feitelijk een verzamelnaam. In Nederland broeden voor het overgrote deel Grote Canadese ganzen. De Kleine Canadese Gans is een stuk kleiner en een zeldzame dwaalgast in Europa; in Nederland t/m 2008 slechts zeven gevallen.

Deze soort werd lang geleden in Engeland ingevoerd voor de jacht. Omstreeks 1930 werden ze ook in Zweden uitgezet. In ons land kwamen ze als siervogel in collecties voor; nadat enkele exemplaren ontsnapten volgde verwildering. Ze zijn goed te onderscheiden van de andere soorten door het formaat en door het ontbreken van markante tekening behalve dan de zwarte hals en kop met witte band onder de kin. Deze gans komt het hele jaar voor. Canadese ganzen uit Zweden trekken in koude winters naar Nederland. Natte gebieden, plassen en bekkens zoals in Meijendel zijn het biotoop van de canadese gans.
Broedsucces Grote Canadese Gans
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 19 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Grote Canadese Gans.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
3 3 10 8 8 8 7 16 10 17 20 25 17 10 14 17 17 14 15

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Grote Canadese Gans behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk op sovon.nl.
Het aantal in de Wassenaarse duinen verblijvende Canadese Ganzen binnen en buiten het broedseizoen is geleidelijk toegenomen. Hun nesten zijn nogal in het oog lopend (net als bij Zwanen) en kunnen eenvoudig gevolgd worden. Het eerste broedgeval was in 1999 en er is sprake van een geleidelijke toename. Het broedsucces lijkt vooralsnog laag.

Het Team Invasieve Exoten van de Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2010 SOVON gevraagd een risicoanalyse uit te voeren voor geïntroduceerde ganzensoorten. De risicoanalyse heeft o.m. betrekking op deze soort. Volg deze link naar het rapport.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Grote Canadese Gans.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grote Canadese Gans via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Grote Canadese Gans.
top