Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rietgors

Alle Gorzen:
[euring: 18770]
Familienaam: Gorzen (Emberizidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Emberiza schoeniclus | English: Reed Bunting
Deu: Rohrammer | Fran: Bruant des roseaux | Esp: Escribano palustre…


De markante koptekening van het mannetje in de broedtijd.
De Rietgors is een jaarvogel en algemene broedvogel van vochtige gebieden. Een deel van onze broedvogels trekt in het najaar weg, maar wordt vaak afgelost door soortgenoten uit het noorden.

In het zomerkleed heeft het mannetje een zwarte kop en keel met een witte halsband. Die zwarte kenmerken verdwijnen grotendeels in het najaar. Het vrouwtje heeft alleen een bruine wangvlek en is ietsje valer gekleurd. De bovendelen van beide zijn donkerbruin met lichte en donkere strepen, de onderzijde is vaalwit en licht gestreept. In de golvende vlucht zijn de witte buitenste staartveren opvallend. Het mannetje zingt vanaf een hooge zangpost bovenin een rietstengel of op een struik. Het is een aaneenrijging van wat piepende tonen met een rateltje aan het eind.

Het nest van de Rietgors wordt door het vrouwtje in een pol op de grond gebouwd. Het wordt van droog gras gemaakt en bekleed met haar. Ze legt er 3-5 eieren in die ze alleen uitbroedt. Als ze worden verrast of verstoord proberen ze de aandacht van het nest af te leiden door met halfuitgespreide vleugels over de grond weg te 'kruipen'. De jongen worden door beide ouders verzorgd. Meestal volgt een tweede legsel en soms een derde.

Rietgorzen zijn zaadeters, die vooral leven van de zaden van allerlei ruigte- en moeraskruiden.
De jongen krijgen ook insecten gevoerd.

Grafiek met territoria Rietgors
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16 
32 58 57 66 56 55 49 51 75 91 86 83 86 80 75 57 57 66 40 58 42 38 40 39 22 24 22 24 30 24 23 23 21

In alle 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Rietgors.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Rietgors behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal broedparen in Nederland neemt jaarlijks toe. In drogere delen van het land echter laat de soort een sterke afname van het areaal zien. Zo is de Rietgors vrijwel volledig verdwenen van de Veluwe en uit Zuid-Limburg (VBNL).

Sinds het topjaar 1997 neemt het aantal territoria van de Rietgors in Meijendel gestaag af, de laatste jaren lijkt die daling wat te stabiliseren. Mogelijk is de verdwijning en verdunning van het rietbestand in enkele plassen in Meijendel van invloed. Daarbij speelt enerzijds de introductie van vee dat in de plassen komt 'grazen' een rol, omdat dat een nadelig effect heeft op het rietbestand. Anderzijds is het infiltratiewater sinds eind jaren zeventig zuiverder geworden. Zuiverder betekent ook dat er minder 'voedingsstoffen' aanwezig zijn in water en bodem en daardoor minder rietgroei. Evenzo zijn Grauwe Ganzen liefhebbers van opkomend riet en speelt de explosieve toename van die soort sinds 1996 een rol in het minder beschikbaar zijn van geschikt riet.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Rietgors via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Rietgors.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top