Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rietgors

Alle Gorzen:
[euring: 18770]
Familienaam: Gorzen (Emberizidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Emberiza schoeniclus | English: Reed Bunting
Deu: Rohrammer | Fran: Bruant des roseaux | Esp: Escribano palustre…


De markante koptekening van het mannetje in de broedtijd.
De Rietgors is een jaarvogel en algemene broedvogel van vochtige gebieden. Een deel van onze broedvogels trekt in het najaar weg, maar wordt vaak afgelost door soortgenoten uit het noorden.

In het zomerkleed heeft het mannetje een zwarte kop en keel met een witte halsband. Die zwarte kenmerken verdwijnen grotendeels in het najaar. Het vrouwtje heeft alleen een bruine wangvlek en is ietsje valer gekleurd. De bovendelen van beide zijn donkerbruin met lichte en donkere strepen, de onderzijde is vaalwit en licht gestreept. In de golvende vlucht zijn de witte buitenste staartveren opvallend. Het mannetje zingt vanaf een hooge zangpost bovenin een rietstengel of op een struik. Het is een aaneenrijging van wat piepende tonen met een rateltje aan het eind.

Het nest van de Rietgors wordt door het vrouwtje in een pol op de grond gebouwd. Het wordt van droog gras gemaakt en bekleed met haar. Ze legt er 3-5 eieren in die ze alleen uitbroedt. Als ze worden verrast of verstoord proberen ze de aandacht van het nest af te leiden door met halfuitgespreide vleugels over de grond weg te 'kruipen'. De jongen worden door beide ouders verzorgd. Meestal volgt een tweede legsel en soms een derde.

Rietgorzen zijn zaadeters, die vooral leven van de zaden van allerlei ruigte- en moeraskruiden.
De jongen krijgen ook insecten gevoerd.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Rietgors gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Rietgors
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Rietgors.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
32 58 57 66 56 55 49 51 75 91 86 83 86 80 75 57 57 66 40 58 42 38 40 39 22 24 22 24 30 24 23 23 21 16

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Rietgors behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Op de hoge gronden verloor de Rietgors in boerenland veel terrein sinds 1975, onder meer door ontwatering en het verdwijnen van natte oeverhoekjes. Landelijk valt dit in het niet bij de aantalsontwikkeling in West- en Noord-Nederland, die licht positief is. In de periode 1998-2000 telt de broedpopulatie 70.000-100.000 paren (bron: Sovon).

In drogere delen van het land laat de soort een sterke afname van het areaal zien. Zo is de Rietgors vrijwel volledig verdwenen van de Veluwe en uit Zuid-Limburg (bron: ).

Sinds de piek in 1996 neemt het aantal territoria van de Rietgors in Meijendel gestaag af; er is in 2017 nog geen 20% van over. Mogelijk is de verdwijning en verdunning van het rietbestand in enkele plassen in Meijendel van invloed. Daarbij speelt de introductie van groot vee dat in de plassen komt 'grazen' een rol, omdat dat een nadelig effect heeft op het rietbestand. Ook zijn Grauwe Ganzen liefhebbers van opkomend riet en speelt de explosieve toename van die soort tussen 1996 en 2010 een rol in het minder beschikbaar zijn van geschikt riet. Daarnaast is het infiltratiewater sinds eind jaren zeventig zuiverder geworden. Zuiverder betekent ook dat er minder 'voedingsstoffen' aanwezig zijn in water en bodem en daardoor minder rietgroei.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Rietgors op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Rietgors.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Rietgors
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top