Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Appelvink

Alle Vinken:
[euring: 17170]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Coccothraustes coccothraustes | English: Hawfinch
Deutsch: Kernbeisser | Français: Gros-bec | Español: Picogordo


De Appelvink is een forse vogel met een stevig postuur, een slag groter dan de Vink en goed te herkennen aan zijn fraaie verenpak. Aan de roestbruine kop staat een enorme snavel. Tijdens de vlucht oogt de vogel oranje/bruin en met name dan valt de witte velugelstreep op evenals de witte eindband aan de staart.

Het is een standvogel die een voorkeur heeft voor oud loof- en gemengd bos met forse bomen en liefst met (kersen-)boomgaarden in de buurt. Want met die krachtige snavel kraakt de Appelvink (kersen-)pitten of het niks is. Hij smult van de pitten maar laat het vruchtvlees links liggen. Pruimenpitten, beukennoten en esdoornzaden behoren ook tot het favoriete dieet.

Het is een moeilijk te observeren vogel omdat de Appelvink zich bij voorkeur hoog en verscholen in dichte boomkruinen ophoudt. Ook zijn zang zal de aanwezigheid van deze soort niet snel verraden. De Appelvink komt in Nederland met name in het oosten en het zuiden voor, maar wordt de laatste jaren wat vaker in het westen en ook in Meijendel waargenomen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Appelvink gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Appelvink
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 13 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Appelvink.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1989   2001   2002   2005   2007   2009   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017 
1 1 1 1 1 1 1 4 7 8 6 9 15

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Appelvink behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De laatste jaren zijn Appelvinken in de winter en het vroege voorjaar meer gemeld dan voorheen getuige de verschillende waarnemingen tijdens wintertellingen. De soort heeft in de vorige eeuw een grote expansie meegemaakt, maar broedgevallen in de duinstreek zijn er nog niet veel.

De verspreiding van Appelvinken in Nederland valt grotendeels samen met die van de grotere bossen, met uitzondering van Noord-Brabant waar de soort relatief schaars is. De hoogste dichtheden worden gehaald in gevarieerd oud loofbos of gemengd bos. De verspreiding werd sinds ongeveer 1975 veel ruimer, zowel op de hoge gronden als (mondjesmaat) in Laag-Nederland. De landelijke aantallen zijn gegroeid tot ongeveer 1995 en daarna stabieler. In sommige lang bezette kerngebieden namen de aantallen echter af (bron: Sovon).

Het territorium van een Appelvink in kavel 73 in 2001 is, na een 'incident' in 1989, nieuw voor het duin. Deze soort werd volgens BMP-regels territoriumhoudend vastgesteld. Geregeld werd daar een overvliegend exemplaar gezien en éénmaal werd voedseltransport waargenomen, een hard BMP-criterium. De waarnemer gaf daarbij aan dat de locatie van het nest niet met zekerheid in het Dunea-gebied viel vast te stellen, mogelijk werd iets verder in een tuin in Rijksdorp gebroed. Hoe dan ook, dit geval geeft aan dat de soort ook het duin als broedvogel bereikt heeft. Daarna is onregelmatig een territorium gerapporteerd. Na 2011 lijkt de aanwezigheid als broedvogel van Meijendel bestendigd met 15 territoria in 2017. De trendlijn in Meijendel volgt sindsdien (globaal) de landelijke.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Appelvink op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Appelvink.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Appelvink
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top