Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Roodmus

Alle Vinken:
[euring: 16790]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Carpodacus erythrinus | English: Scarlet Rosefinch
Deu: Karmingimpel | Fran: Roselin cramoisi | Esp: Camachuelo carminoso…


Foto van de Roodmus
Foto: Adam Kumiszcza (Own work)
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Roodmus is geen mus maar een Vink. Het is een broedvogel van Noordoost-Europa, van Scandinavië tot ver in Rusland, die in Zuid- Azië overwintert, vooral in India. Het is bij ons een schaarse zomergast en uiterst schaarse broedvogel; in voor- en najaar doortrekker in zeer klein aantal.

Het is een forse Vink, bijna net zo groot als een Groenling, met een vrij zware borst. Man Roodmus is fel rood van kleur, met name kop, borst en stuit. Hij heeft een hoge, wat puntige kruin. Het vrouwtje mist het rood en die kruin en is meer (olijf)bruinig gekleurd.

Hij broedt in half open terrein met weelderig struikgewas en bomen. In Nederland is die enkele Roodmus vooral te vinden langs de kust. De soort breidt zich geleidelijk naar het westen uit. Het eerste broedgeval is in 1987 gemeld, sindsdien heeft deze soort zich definitief in ons land gevestigd met elk jaar enkele tientallen broedparen.

Het nest wordt laag in een struik gebouwd. Het wijfje bebroedt de 4-6 eieren en wordt onderwijl soms door het mannetje gevoerd. Het voedsel is hoofdzakelijk plantaardig en bestaat uit (onkruid)zaden en knoppen van bomen, soms eten ze 's zomers enkele insecten.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Roodmus gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Roodmus
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 3 jaren territoria van de Roodmus vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Roodmus behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Roodmussen waren lange tijd zeldzaam maar leken zich vanaf 1987 als broedvogel te vestigen. Al in 1992 werden bijna 60 territoria geteld. Overigens betreffen veel territoria in ons land ongepaarde vogels en gaat maar een (klein) deel tot broeden over. De vestiging past in een westwaartse uitbreiding van het broedgebied. Vanaf eind jaren negentig namen de aantallen echter weer af, al verdween de soort niet van het toneel. Het overgrote deel van de territoria wordt gevestigd op de Waddeneilanden (zowel in duinen als groenbeplanting) en in de Hollands-Zeeuwse duinen. In de periode 2008-2011 telde de broedpopulatie 9-25 paren (bron: Sovon).
Bescherming van de Roodmus
In Europa namen de aantallen Roodmus toe en breidde de soort zich in westelijke richting uit. Die opmars kwam tot stilstand en de soort neemt weer af. In Nederland broeden nog slechts enkele paren (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Roodmus op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Roodmus.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Roodmus
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top