Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kleine Barmsijs

Alle Vinken:
[euring: 16630]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Acanthis cabaret | English: Lesser Redpoll
Deu: Birkenzeisig | Fran: Sizerin flammé | Esp: Pardillo sizer¡n…


CC BY-SA 2.0  via Creative Commons
De belangrijkste kenmerken van de Kleine barmsijs zijn het rode voorhoofd en de zwarte kin; het volwassen mannetje valt op door zijn rode borst. In Europa broeden twee verschillende soorten barmsijzen, de Kleine en de Grote Barmsijs. De Kleine Barmsijs broedt sinds 1942 in Nederland, terwijl de Grote Barmsijs verder naar het noorden broedt en alleen in de winter in Nederland aanwezig is.

Vanuit de Waddeneilanden is deze vinkachtige zich geleidelijk steeds verder in ons land gaan vestigen. Het zwaartepunt ligt echter nog steeds op de eilanden en ook in de westelijke kustgebieden. De barmsijzen die zich hier gevestigd hebben komen waarschijnlijk uit Engeland.

In de winter zwerven barmsijzen vaak in gezelschap van andere vinken fouragerend rond. Incidenteel wordt ‘s winters een invasieachtige aanwezigheid van barmsijzen geconstateerd; deze vogels komen dan meestal uit Scandinavië.

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Kleine Barmsijs gemaakt door xeno-canto. kaart
Broedsucces Kleine Barmsijs
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 19 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kleine Barmsijs.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '96   '97   '99   '00   '01   '02   '04   '10 
35 41 36 38 40 20 22 19 8 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kleine Barmsijs behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
Waar in de jaren tachtig nog sprake was van een redelijk aantal broedgevallen in Meijendel, zijn sinds midden jaren negentig meer incidenteel dan structureel nog enkele gevallen vastgesteld.
Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Kleine Barmsijs.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kleine Barmsijs.
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top