Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kneu

Alle Vinken:
[euring: 16600]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Linaria cannabina | English: Linnet
Deu: Hänfling | Fran: Linotte mélodieuse | Esp: Pardillo com£n…


De Kneu is doorgaans een vrij onopvallend gekleurde vogel met vaalbruine bovendelen, de handpennen zijn donker met een witte rand. De onderzijde is vaalwit en de borst bij het vrouwtje bruingestreept. In het voorjaar krijgt het mannetje een fraai zomerkleed met een karmijnrode borst en idem voorhoofd op de verder grijzige kop. Die fraaie rode kleur verandert in het najaar meestal in een meer roodbruine tint.

Het is een jaarvogel en wijdverspreid als broedvogel in Nederland. In de najaar trekken 'onze' Kneutjes naar het zuiden, dan worden ook behoorlijke aantallen doortrekkers waargenomen. Onze Kneuen worden in de winter in kleinere aantal vervangen door soortgenoten uit noordelijker streken.

De Kneu houdt van een gevarieerd halfopen landschap met bomen, lage bosjes en open gedeelten met lage vegetatie. Bij voorkeur zijn er braakliggende terreinen in de buurt om voedsel op te zoeken. Het is een zaadeter die zich voedt met zaden van allerlei kruiden. Vroeger werd de Kneu 'Vlasvink' en 'Hennepvink' genoemd omdat men dacht dat hij alleen van hennep- en vlaszaad leefde. Zijn menu bestaat echter uit een grote verscheidenheid van zaden. 's Zomers wordt het dieet aangevuld met insecten.

Vanwege het fraaie lied werden Kneutjes vroeger als volièrevogel gehouden. Het is een gevarieerd, muzikaal gekwetter met heldere fluitende tonen en trillers, dat gewoonlijk vanaf een zangpost wordt gezongen.

Kneuen broeden vaak met meedere broedparen in de buurt van elkaar. Het vrouwtje bouwt het wat slordige nest bij voorkeur laag in een struik zoals een duindoorn. Het is een nest van gras en mos, bekleed met haar en wol. Ze legt 4-6 eieren die ze alleen uitbroedt. Het mannetje helpt bij het voeren van de jongen. In de regel volgt een tweede broedsel, soms zelfs een derde.

Buiten het broedseizoen groeperen Kneutjes zich en dan ze zijn ook in gemengde groepen van andere vinkachtigen en gorzen te vinden.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kneu gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kneu
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kneu.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
51 90 68 45 40 47 47 40 74 86 79 64 61 68 65 83 74 69 66 52 47 49 44 27 26 33 28 26 30 31 34 44 38 42

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kneu behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: Sovon.
De aantallen Kneuen in Nederland zijn sinds de jaren '80 sterk afgenomen. Door schaalvergrotingen van het landelijk gebied is dat steeds minder geschikt voor deze soort. Het is nog wel steeds een algemene vogel en het aantal broedparen lijkt stabiel (40.000-50.000 in 1998-2000), maar de dichtheden zijn met name in de agrarische gebieden enorm afgenomen.

Deze vogelsoort neemt overigens in alle omringende landen ook sterk af, waarbij problemen in de Zuidwest-Europese overwinteringsgebieden zeker niet zijn uit te sluiten.
Bescherming van de Kneu
De aantallen van de Kneu zijn in Nederland de laatste vijftig jaar sterk achteruitgegaan, met meer dan de helft. In agrarisch cultuurlandschap speelt gebrek aan voedsel en nestgelegenheid de Kneu parten. Voedselgebrek is er als gevolg van bestrijdingsmiddelen, veranderde gewaskeuze (meer snijmaïs), verdergaande uniformiteit van gewasteelt en het verdwijnen van overhoekjes, stoppelvelden, kruidenrijke bermen en akkerranden. Ook nestgelegenheid in dichte hagen verminderde op veel plekken. De ontwikkelingen in de landbouw zijn op enkele uitzonderingen na niet hoopgevend voor de Kneu. Problemen in de Zuidwest-Europese winterkwartieren (voedselgebrek?) zijn aannemelijk; kennis hierover is gewenst (bron: ). De Kneu staat daarom om de Rode Lijst.

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Kneu staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Gevoelige soorten *. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kneu op vogelgeluid.nl. Opname: Lost Shrike | xeno-canto
  • Mooie opname van De Kneu gemaakt door Rombout de Wijs .
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kneu.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kneu
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top