Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kneu

Alle Vinken:
[euring: 16600]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Linaria cannabina | English: Linnet
Deu: Hänfling | Fran: Linotte mélodieuse | Esp: Pardillo com£n…


De Kneu is doorgaans een vrij onopvallend gekleurde vogel met vaalbruine bovendelen, de handpennen zijn donker met een witte rand. De onderzijde is vaalwit en de borst bij het vrouwtje bruingestreept. In het voorjaar krijgt het mannetje een fraai zomerkleed met een karmijnrode borst en idem voorhoofd op de verder grijzige kop. Die fraaie rode kleur verandert in het najaar meestal in een meer roodbruine tint.

Het is een jaarvogel en wijdverspreid als broedvogel in Nederland. In de najaar trekken 'onze' Kneutjes naar het zuiden, dan worden ook behoorlijke aantallen doortrekkers waargenomen. Onze Kneuen worden in de winter in kleinere aantal vervangen door soortgenoten uit noordelijker streken.

De Kneu houdt van een gevarieerd halfopen landschap met bomen, lage bosjes en open gedeelten met lage vegetatie. Bij voorkeur zijn er braakliggende terreinen in de buurt om voedsel op te zoeken. Het is een zaadeter die zich voedt met zaden van allerlei kruiden. Vroeger werd de Kneu 'Vlasvink' en 'Hennepvink' genoemd omdat men dacht dat hij alleen van hennep- en vlaszaad leefde. Zijn menu bestaat echter uit een grote verscheidenheid van zaden. 's Zomers wordt het dieet aangevuld met insecten.

Vanwege het fraaie lied werden Kneutjes vroeger als volièrevogel gehouden. Het is een gevarieerd, muzikaal gekwetter met heldere fluitende tonen en trillers, dat gewoonlijk vanaf een zangpost wordt gezongen.

Kneuen broeden vaak met meedere broedparen in de buurt van elkaar. Het vrouwtje bouwt het wat slordige nest bij voorkeur laag in een struik zoals een duindoorn. Het is een nest van gras en mos, bekleed met haar en wol. Ze legt 4-6 eieren die ze alleen uitbroedt. Het mannetje helpt bij het voeren van de jongen. In de regel volgt een tweede broedsel, soms zelfs een derde.

Buiten het broedseizoen groeperen Kneutjes zich en dan ze zijn ook in gemengde groepen van andere vinkachtigen en gorzen te vinden.

Grafiek met territoria Kneu
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
51 90 68 45 40 47 47 40 74 86 79 64 61 68 65 83 74 69 66 52 47 49 44 27 26 33 28 26 30 31 34 44 38 42

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kneu.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Kneu behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De aantallen Kneuen in Nederland zijn sinds de jaren '80 sterk afgenomen. Door schaalvergrotingen van het landelijk gebied is dat steeds minder geschikt voor deze soort. Het is nog wel steeds een algemene vogel, maar de dichtheden zijn met name in de agrarische gebieden afgenomen. Deze vogelsoort neemt overigens in alle omringende landen ook sterk af, waarbij problemen in de Zuidwest-Europese overwinteringsgebieden zeker niet zijn uitgesloten. De Kneu staat daarom om de Rode Lijst.

Bescherming van de Kneu

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Kneu staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Gevoelige soorten *. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kneu via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kneu.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top