Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Sijs

Alle Vinken:
[euring: 16540]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Spinus spinus | English: Siskin
Deutsch: Zeisig | Français: Tarin des aulnes | Español: L£gano


De Sijs is een klein zangvogeltje, iets kleiner dan een koolmees. Hij is overwegend groengeel van kleur en de mannetjes hebben een zwart petje. Het vrouwtje is minder groenig geel en is meer grijzig gestreept.

Sijzen trekken bijna altijd in kleine tot grotere groepjes rond, daarbij luid kwetterend en fluitend. In de winter kunnen de groepen echt fors worden met vele tientallen exemplaren. Ze zitten het meest op berken en elzen. Na de winter vertrekt het gros van de wintersijzen weer naar het noorden en oosten van Europa om daar te broeden.
Broedsucces Sijs
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Sijs.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1986   1989   1998   2001   2012 
1 1 2 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Sijs behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Sijs.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Sijs via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Sijs.
top