Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Sijs

Alle Vinken:
[euring: 16540]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Spinus spinus | English: Siskin
Deutsch: Zeisig | Français: Tarin des aulnes | Español: L£gano


De Sijs is een klein zangvogeltje, iets kleiner dan een koolmees. Hij is overwegend groengeel van kleur en de mannetjes hebben een zwart petje. Het vrouwtje is minder groenig geel en is meer grijzig gestreept, zij heeft geen petje. De Sijs heeft een gevorkte staart. De spitse kegelvormige snavel is grijs en bij uitstek geschikt om zaden uit kegels van naaldbomen te peuteren, of uit elzenproppen en berkenkatjes.

Sijzen komen in heel Europa voor, als standvogel en als trekvogel. De noordelijke vogels, uit Scandinavië (m.u.v. het zuiden) en Rusland, trekken 's winters zuidwaarts, door West-Europa tot in Noord-Afrika. Vogels van de Britse Eilanden, Zuid-Scandinavië en Oost-Europa zijn primair standvogels. Nederland heeft geen vaste broedpopulatie en is afhankelijk van de periodieke instroom vanuit de noordelijke en oostelijke (vaste) broedgebieden (bron: Sovon).

Sijzen broeden in naaldbossen met een hoog aandeel sparren en lariksen, soms in gemengde bossen en parken. Voorwaarde is dat er voldoende voedsel (sparrenkegels!) aanwezig is. Het nest zit hoog in een naaldboom en is praktisch niet te vinden. Het is een compacte constructie van fijne takjes, gras, mos en wol, bekleed met haar en dons. Het vrouwtje broedt alleen en wordt door het mannetje gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen. Er zijn in de regel twee broedsels per jaar. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit dennen- en onkruidzaden, als er jongen zijn aangevuld met insecten.

Sijzen zijn in Nederland het hele jaar wel te zien, meestal als doortrekker of wintergast uit Noord- en Oost-Europa. Ze trekken bijna altijd in kleine tot grotere groepjes rond, daarbij luid kwetterend en fluitend. In de winter kunnen de groepen echt fors worden met vele tientallen exemplaren. Ze zitten het meest op elzen waar ze zich tegoed doen aan elzenzaad. Acrobatisch hangend aan de ‘proppen’ laten ze zich dan goed zien. Ze zijn overigens ook te vinden op voedertafels.

Trekkende Sijzen zijn in het hele land te vinden in bosrijke streken maar ook in stedelijk groen en bij beplanting in boerenland. In sommige jaren treden invasies op die zich al in juni kunnen aankondigen. De meeste trek vindt echter plaats tussen eind september en half november, met de piek halverwege oktober. De aantallen overwinteraars verschillen sterk van winter tot winter. Bovendien zijn deze vogels erg mobiel en verkassen ze wanneer voedselbronnen uitgeput raken. Na de winter vertrekt het gros van de Sijzen weer retour naar de broedgebieden (bron: Sovon).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Sijs gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Sijs
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Sijs.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1986   1989   1998   2001   2012 
1 1 2 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Sijs behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Sijzen zijn het talrijkst op de Veluwe en in Drenthe en veel schaarser in de door dennen gedomineerde naaldbossen van zuidelijk Nederland. De aantallen zijn afhankelijk van de zaadzetting in de naaldbomen. In ongunstige jaren broeden hooguit enkele tientallen paren in ons land, in zeer gunstige jaren als 1989 en 1992 tot enkele duizenden. In de periode 1998-2000 telt de broedpopulatie 500-1200 paren.

Sijzen waren in de eerste helft van de twintigste eeuw zeldzaam maar namen daarna toe door het op leeftijd komen van grote oppervlakten aangeplant naaldbos. Desondanks heeft Nederland waarschijnlijk geen vaste broedpopulatie en zijn we afhankelijk van de periodieke instroom uit oostelijker gebieden (bron: Sovon).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Sijs op vogelgeluid.nl. Opname: Piotr Szczypinski | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Sijs.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Sijs
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top