Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Vink

Alle Vinken:
[euring: 16360]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Fringilla coelebs | English: Chaffinch
Deu: Bunchfink | Fran: Pinson des arbres | Esp: Pinz¢n vulgar…


De Vink is de bekendste vogel van de vinkenfamilie. Het mannetje heeft een fraai roodachtig verenpak met grijsblauwe kop, het vrouwtje is hoofdzakelijk geelbruin gekleurd. Beide hebben opvallende witte vleugelstrepen en buitenste staartveren. Vinken komen overal voor waar bomen en struiken zijn, maar ze komen minder vaak voor in (buiten)wijken en stadstuinen dan soorten als Roodborst of Koolmees. In de winters zijn de aantallen Vinken in Nederland vaak veel groter door rondtrekkende wintergasten uit noordelijke streken. Dan ziet men ze in groepen fourageren in gezelschap van bijv. Kepen en Gorzen.

Beide ouders in spé bouwen samen een goed afgewerkt komvormig nest van mos en korstmos in een heg, struik of boom. Het wordt bekleed met wol, haren of veren en er komen in de regel zo'n 3 à 6 eieren in te liggen. Het vrouwtje broedt deze alleen uit, maar beide ouders brengen de jongen groot. Vinken eten hoofdzakelijk zaden, maar de jongen krijgen in het begin vooral ook insecten gevoerd.

In het niet eens zo verre verleden werden Vinken veel gehouden als kooivogel en uit die tijd stammen termen als 'op het vinkentouw zitten' en 'luistervinken deugen niet'.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Vink gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Vink
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Vink.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 4 5 3 3 15 16 15 20 23 26 27 32 43 48 71 82 103 120 118 152 137 150 149 145 185 214 251 311 313 389 431 475 524

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Vink behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De Vink staat op de 3e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 524 territoria
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De dichtheid van Vinken is het hoogst in bosrijke gebieden op de hoge gronden met veel oude bomen. Door toegenomen aanplant van bos en bomen vestigde deze soort zich echter ook in de lagere delen van het land, soms in substantiële aantallen zoals in de bossen in Flevoland. In stedelijk gebied ontbreekt de Vink vrijwel nooit in parken en groene wijken. De sterke landelijke toename in het laatste kwart van de twintigste eeuw vlakte af rond de eeuwwisseling; vrijwel alle beschikbare broedhabitat is nu bezet (bron: Sovon).

De opkomst van de Vink in Meijendel is een waar succesverhaal: in 1984 was er één enkel territorium, in 2001 waren het er meer dan 100 en in 2017 is de 500 royaal gepasseerd! En waar landelijk de stijgende trend afvlakt, blijft die in Meijendel de opgaande lijn vasthouden.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Vink op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Vink.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Vink
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top