Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Huismus

Alle Mussen:
[euring: 15910]
Familienaam: Mussen (Passeridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Passer domesticus | English: House Sparrow
Deu: Haussperling | Fran: Moineau domestique | Esp: Gorri¢n com£n…


Foto van de Huismus
Foto: Fir0002/Flagstaffotos
CC-BY-NC-3.0   via Wikimedia Commons
Dit is een voor velen bekende soort, want overal waar mensen wonen komt de Huismus wel voor. Het mannetje is van boven bruin gestreept, heeft een grijze kruin, een grote zwarte bef en is van onderen grijs gekleurd. Huismussen zijn jaarvogels en echte scharrelaars. Het zijn 'cultuurvolgers' die overal bij huizen wel iets eetbaars vinden; bij het fourageren zijn ze heel brutaal. Op het platteland kunnen ze schadelijk zijn want ze eten alle soorten granen.

Hoewel Huismus en Ringmus oppervlakkig gezien erg op elkaar lijken zijn er opvallende verschillen zoals de roodbruine kruin van de Ringmus en diens wangvlek en veel kleinere bef die niet op de borst doorloopt. En uiteraard is er de smalle witte ring om de hals (die niet doorloopt naar de rug) waar de Ringmus zijn naam aan dankt.

Boven de man, onder het vrouwtje. (click foto voor vergroting).
Foto: 'Keith' (Newark USA) [CC-BY-2.0]
Mussen houden er geen echte zang op na, maar ze tsjilpen en kwetteren.

Al vroeg in het voorjaar begint de luidruchtige hofmakerij, waarbij meerdere mannetjes één vrouwtje luid tsjilpend omringen. Ze bouwen daarna een slordig nestje van droge grasjes, onder dakpannen, in een luchtkanaal of nis of soms in een heg. In het nest komen 3 - 5 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen; deze bedelen om hun voedsel door zich te drukken en met de vleugels te trillen.

Broedsucces Huismus

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 24 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Huismus.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '05   '07   '11   '12   '15   '16   '17 
20 21 23 24 25 20 6 14 19 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 9

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Huismus behoort tot de ecologische groep soorten van bebouwing en overig en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Sinds 1970 gaat het in Nederland bergafwaarts met de Huismus. Het aantal is in de afgelopen 15 jaar gehalveerd, reden om de Huismus op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten te plaatsen. Het dichtmaken van daken en verarming van het voedselaanbod in steden en dorpen zijn de belangrijkste redenen achter de sterke achteruitgang.

Op vogelbescherming.nl is een speciale pagina gewijd aan de bescherming van de Huismus.

De abrupte teruggang in het aantal territoria in Meijendel in 1995 is met name toe te schrijven aan het feit dat vanaf dat jaar tot 2006 kavel 91 (Voorlinden) niet is geteld.
Bescherming van de Huismus
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Huismus staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Huismus zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Huismus.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Huismus via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Huismus.
top