Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kauw

Alle Kraaien:
[euring: 15600]
Familienaam: Kraaien (Corvidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Coloeus monedula | English: Jackdaw
Deutsch: Dohle | Français: Choucas des tours | Español: Grajilla


Foto van de Kauw
Foto: Edwin Bax
Deze kleine kraaiachtige is een stuk minder zwart en een stuk kleiner dan zijn grotere neven, Zwarte Kraai en Roek. De Kauw is eerder donkergrijs en heeft verschillende lichter grijze delen zoals het achterhoofd. Ook de kleinere snavel en de lichte iris maken eenvoudige herkenning mogelijk. Verder loopt hij opvallend parmantig rechtop.

Vroeger was het een schuwe vogel, maar tegenwoordig heeft de Kauw zich goed aangepast aan de mens en komt net zo gemakkelijk voor in een stedelijke omgeving als in de natuur. Het zijn alleseters die eten wat beschikbaar is, van insecten, knoppen en zaden tot patat of ander voedselresten (al dan niet gevoerd!). In Nederland komen ze eigenlijk wel overal voor waar voldoende voedsel en nestgelegenheid is; in Zuid Limburg, op de Veluwe en in de Flevopolders echter nauwelijks.

Kauwen zijn sociale vogels, ze leven doorgaans in paren, zijn levenslang partnergetrouw en vormen regelmatig grote zwermen, met name in herfst en winter. Ook nestelen ze graag in elkaars omgeving, al zijn het niet per sé kolonievogels.

Het is een algemene broedvogel en holenbroeder. Vroeger zat het nest vooral in boomholtes zoals het oude nest van een Zwarte Specht, maar heden ten dage wordt het ook in schoorstenen en nestkasten of onder dakpannen gemaakt. Het is een constructie van takken bekleed met wol en (paarden)haar, vaak rechtsreeks van de rug van het dier geplukt. (Kauwen die op de rug van een paard of pony zitten en de wintervacht uittrekken is ook bij de boerderij in Meijendel waar te nemen.) Er worden 4 à 6 eieren gelegd die het vrouwtje uitbroedt; beide ouders voeren de jongen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kauw gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kauw
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kauw.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
31 63 71 83 91 124 143 100 167 167 141 126 140 131 171 177 159 140 121 118 127 72 79 114 77 66 73 72 26 47 19 16 26 22

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kauw behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Kauwen zijn het talrijkst in stedelijk gebied en kleinschalig boerenland. Grote aaneengesloten bossen worden gemeden, terwijl open landschappen en natuurgebieden soms wel, soms ook niet bezet zijn. Sinds ongeveer 1975 breidde de soort zich uit over delen van Zeeland en Flevoland, waar hij eerst ontbrak. Tegelijkertijd namen de aantallen in kleine bossen af, deels misschien door onrust en predatie door Haviken. De landelijke stand is al tientallen jaren min of meer stabiel (bron: Sovon).

Opvallend genoeg vertoont het aantal broedgevallen in Meijendel al sinds begin jaren '90 juist een dalende trend, met als voorlopig(?) dieptepunt slechts 16 broedgevallen in 2015.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kauw op vogelgeluid.nl. Opname: Thomas Lüthi | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kauw.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kauw
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top