Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Ekster

Alle Kraaien:
[euring: 15490]
Familienaam: Kraaien (Corvidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Pica pica | English: Magpie
Deutsch: Elster | Français: Pie bavarde | Español: Urraca


CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Ekster is een echte standvogel die zijn territorium in zomer en winter zelden verlaat. Alleen de jonge, ongepaarde vogels zwerven rond, meetal in groepjes. Het is een soort met een voorkeur voor open cultuurlandschap met boerderijen en dorpen, maar de Ekster is flexibel gebleken en is tegenwoordig ook een normale verschijning in stedelijk gebied.

De Ekster is onmiskenbaar met zijn lange zwarte staart en contrastrijke zwart-witte tekening. Van dichtbij gezien blijkt het zwart een fraaie weerschijn van blauwe, groene en paarse tinten te vertonen. Ondanks al dat fraais heeft de Ekster ook een slechte reputatie, zelfs bij natuurliefhebbers. Hij rooft namenlijk eieren en nestjongen! Bovendien staan Eksters er in de volksmond om bekend glimmende voorwerpen als sierraden en zilveren theelepeltjes te 'stelen' en naar het nest te brengen.

Deze kraaiachtige bouwt een groot koepelvormig nest mèt een dak, bij voorkeur in een hoge boom. Het dak dient volgens sommige bronnen als bescherming tegen zijn grootste belager de Zwarte Kraai. Vaak wordt het nest meerdere jaren gebruikt. Het legsel bestaat uit 5-8 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed. De jongen worden door beide ouders verzorgd. Er is jaarlijks één legsel.

Een Ekster is een alleseter. Het voedsel bestaat onder andere uit eieren en jonge vogels, ook kikkers, slakken, emelten, insecten, vruchten en zaden. In verstedelijkt gebied wordt ook brood, patat en ander voer of afval niet versmaad.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Ekster gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Ekster
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Ekster.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
56 103 107 124 103 112 123 127 139 128 114 97 93 96 61 73 64 69 61 51 43 41 42 49 54 30 28 37 33 33 30 30 39 24

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Ekster behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Sinds ongeveer 1975 werden grote delen van Zeeland, Flevoland en enkele Waddeneilanden aan het verspreidingsgebied van de Ekster toegevoegd. Meer nestgelegenheid en minder jachtdruk opende de weg naar deze regio's. Op de hoge gronden zijn de aantallen sinds 1990 duidelijk afgenomen, vooral in bosrijke gebieden. De Ekster kreeg te maken met de terugkeer van een geduchte predator (Havik), ondervond nestplaatsconcurrentie (Zwarte Kraai) en kende vermoedelijk ook voedselproblemen door veranderde landbouwpraktijken. In stedelijk gebied is de soort sinds de jaren zeventig en tachtig overal sterk toegenomen (bron: Sovon).

De sterke afname van het aantal Ekstersparen in het duin wordt, net als bij de Houtduif, in verband gebracht met de vermeerdering van het aantal Havikken.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Ekster op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Ekster.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Ekster
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top