Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Ekster

Alle Kraaien:
[euring: 15490]
Familienaam: Kraaien (Corvidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Pica pica | English: Magpie
Deutsch: Elster | Français: Pie bavarde | Español: Urraca


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Ekster is een echte standvogel die zijn territorium in zomer en winter zelden verlaat. Alleen de jonge, ongepaarde vogels zwerven rond, meetal in groepjes. Het is een soort met een voorkeur voor open cultuurlandschap met boerderijen en dorpen, maar de Ekster is flexibel gebleken en is tegenwoordig ook een normale verschijning in stedelijk gebied.

De Ekster is onmiskenbaar met zijn lange zwarte staart en contrastrijke zwart-witte tekening. Van dichtbij gezien blijkt het zwart een fraaie weerschijn van blauwe, groene en paarse tinten te vertonen. Ondanks al dat fraais heeft de Ekster ook een slechte reputatie, zelfs bij natuurliefhebbers. Hij rooft namenlijk eieren en nestjongen! Bovendien staan Eksters er in de volksmond om bekend glimmende voorwerpen als sierraden en zilveren theelepeltjes te 'stelen' en naar het nest te brengen.

Deze kraaiachtige bouwt een groot koepelvormig nest mèt een dak, bij voorkeur in een hoge boom. Het dak dient volgens sommige bronnen als bescherming tegen zijn grootste belager de Zwarte Kraai. Vaak wordt het nest meerdere jaren gebruikt. Het legsel bestaat uit 5-8 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed. De jongen worden door beide ouders verzorgd. Er is jaarlijks één legsel.

Een Ekster is een alleseter. Het voedsel bestaat onder andere uit eieren en jonge vogels, ook kikkers, slakken, emelten, insecten, vruchten en zaden. In verstedelijkt gebied wordt ook brood, patat en ander voer of afval niet versmaad.
Broedsucces Ekster
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Ekster.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
56 103 107 124 103 112 123 127 139 128 114 97 93 96 61 73 64 69 61 51 43 41 42 49 54 30 28 37 33 33 30 30 39 24

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Ekster behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
Landelijk bezien is de Eksterpopulatie verschoven naar verstedelijkt gebied en neemt iets af.

De sterke afname van het aantal Ekstersparen in het duin wordt, net als bij de Houtduif, in verband gebracht met de vermeerdering van het aantal Havikken.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Ekster.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Ekster via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Ekster.
top