Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grauwe Klauwier

Alle Klauwieren:
[euring: 15150]
Familienaam: Klauwieren (Laniidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lanius collurio | English: Red-backed Shrike
Deu: Neuntter | Fran: Pie-grièche écorcheur | Esp: Alcaud¢n dorsirrojo…


De Grauwe Klauwier is een zomergast die de winter doorbrengt in tropische gebieden in Afrika en Azië. Het is een zangvogel die wat lijkt op een kleine roofvogel. Hij vangt muizen, kikkers, hagedissen en grote insecten. De jachttechniek lijkt een beetje op die van een klein valkje, soms zittend op de top van een struik of paal, soms 'biddend'. Gevangen prooien worden vastgespiest op doorns of prikkeldraad. Zo’n bewaarplaats werd in het verleden in Meijendel wel eens aangetroffen langs het fietspad.

Het mannetje bouwt zijn nest goed verborgen in dicht struikgewas. Er worden 4-6 eieren gelegd die hoofzakelijk door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders brengen de jongen groot. Als broedvogel was de Grauwe Klauwier geregeld in kleine getale in Meijendel aanwezig. Vanaf 1958 tot in de jaren ’70 waren er soms zes paar. Vanaf 1984 is slechts incidenteel een territorium vastgesteld.

De stand van de Grauwe Klauwier is fors achteruit gegaan, vooral in het agrarisch gebied als gevolg van de grootschalige herinrichting. Waar eind vorige eeuw deze 'ruilverkaveling' en schaalvergroting een bedreiging vormde in Nederland, vindt dat tegenwoordig veel plaats in Oost-Europa, met alle gevolgen van dien. Door die herinrichting verdwijnen de voor deze soort belangrijke heggen en struwelen en daarmee de zitplekken en nestgelegenheid. Daarbij verdwijnt tevens een groot deel van het voedselaanbod voor deze soort. De laatste jaren is deze soort bezig aan een opvallende Nederlandse come-back met als centrum daarin het Bargerveen waar de oorzaak voor het verval wordt teruggedraaid door natuurherstel.

Broedsucces Grauwe Klauwier

In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 3 jaren territoria van de Grauwe Klauwier vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Grauwe Klauwier behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
2012 is door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Een jaar lang stonden zowel de Klapekster (wintergast) als de Grauwe Klauwier (broedvogel) centraal. Ook Stichting Bargerveen was betrokken als partner. Gerichte inventarisaties van (nieuwe) broedlocaties van Grauwe Klauwier en twee landelijke wintertellingen van Klapeksters zijn uitgevoerd. Meer informatie op de site van SOVON.

Als opmaat voor dit speciale jaar bracht Stichting Bargerveen een boek uit over de Grauwe Klauwier met als veelbetekenende ondertitel "ambassadeur voor natuurherstel". Kijk hier verder.

Dutch Birding Volume 22 (nummer 6 2000) is een speciale uitgave en bestaat volledig uit het identificatieartikel "Herkenning van grauwe klauwieren, izabelklauwieren en bruine klauwieren"

Er is een uitgebreid artikel verschenen in het vakblad "Natuur Bos Landschap" (feb 2014) over de resultaten van het Grauwe Klauwieren-onderdeel van het Jaar van de Klauwieren; lees het via deze link.
Bescherming van de Grauwe Klauwier
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Grauwe Klauwier staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Bedreigde soorten'. 'Bedreigde soorten': Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Grauwe Klauwier zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Grauwe Klauwier.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grauwe Klauwier via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grauwe Klauwier.
top