Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Baardman

[euring: 13640]
Familienaam: Baardmannen (Panuridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Panurus biarmicus | English: Bearded Reedling
Deutsch: Bartmeise | Français: Mésange à moustaches | Español: Bigotudo


Foto van de Baardman
Foto: Edwin Bax 
Het kleed van een Baardman is voornamelijk kaneelbruin met een witte keel. Het mannetje heeft een blauwgrijze kop met opvallende zwarte baardstrepen, bij het vrouwtje ontbreekt dit markante kenmerk. Ze hebben beide een lange staart.

De vlucht lijkt wat onhandig, met snorrende vleugelslagen, licht golvend laag over het riet. Ze klauteren daarentegen behendig door het riet, op zoek naar voedsel. Het geluid is niet meer dan een nasaal klinkende contactroep.

De Baardman is hoofdzakelijk een standvogel die broedt in uitgestrekte rietvelden met veel jong riet, aan meren, plassen en brak- en zoetwatermoerassen. Soms neemt deze soort genoegen met kleinere percelen overjarig riet. In de winter zwerven ze vaak wat rond.

Een kwart van de Noordwest-europese populatie broedt in Nederland, in een kwetsbaar leefgebied. Behoud van uitgestrekte rietlanden is essentieel voor het behoud van deze soort als broedvogel. Met het Beschermingsplan Moerasvogels levert Vogelbescherming NL daar een serieuze bijdrage aan en houdt met 'WetlandWachten' nadrukkelijke 'een oogje in het zeil' bij deze natuurgebieden.

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Baardman gemaakt door xeno-canto. kaart
Broedsucces Baardman
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Baardman vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
De Baardman behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
Sterfte in strenge winters kan aanzienlijk zijn, maar wordt vaak snel gecompenseerd door hoge reproduktie resultaten. Ze brengen 3 tot 4 broedsels groot. Daarmee blijft de populatie redelijk stabiel, zij het met behoorlijke uitschieters.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  Baardman op vogelgeluid.nl. [Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto ]
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Baardman.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Baardman.
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top