Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bonte Vliegenvanger

Alle Vliegenvangers:
[euring: 13490]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Ficedula hypoleuca | English: Pied Flycatcher
Deu: Trauerschnäpper | Fran: Gobemouche noir | Esp: Papamoscas cerrojillo…


De Bonte Vliegenvanger is een zomergast die voornamelijk in het oosten en zuidoosten van Nederland broedt, in het westen (Meijendel) wordt deze soort zelden gezien. Hij houdt van gemengde- en loofbossen liefst met oude eiken, maar wordt ook veel gezien in parken en boomgaarden. Na de broedtijd trekken ze zuidwaarts, dwars door de Sahara, naar tropisch West-Afrika, zuid van de Sahel.

Het zwart-witte verenkleed is kenmerkend, vooral bij de man, het vrouwtje is meer grijs dan zwart gevlekt. Na de broedtijd wordt het zwart van de man minder intens en meer grijsbruin als bij een vrouwtje. De keel en onderkant zijn wit en er zit een witte vlek op de vleugels. Ook zitten er twee kleine witte vlekken naast elkaar op het voorhoofd, pal boven de snavel. Waar de Grauwe Vliegenvanger opvallend rechtop zit, kenmerkt de zit van de Bonte zich door een nogal vlakke houding.

Zoals het een echte vliegenvanger betaamt vangt deze soort voorbijvliegende insecten vooral in de volle vlucht. Hij keert na de vangvlucht meestal niet terug naar zijn vertrekpost, dit in tegenstelling tot de Grauwe. Niet zelden brengt hij de prooi naar de grond. Verder bestaat het voedsel uit rupsjes en larven, spinnetjes, mieren en dergelijke.

De Bonte Vliegenvanger is een holenbroeder die een voorkeur heeft voor nestkasten maar ook wel bestaande natuurlijke boomholtes gebruikt. Na terugkeer van overwintering zoekt het mannetje de nestplaats uit. Als korte tijd later het vrouwtje komt, bouwt zij er het nest van bladeren, schors en grassprieten en bekleedt het met zacht materiaal als (paarden)haar, wol en veertjes. Ze legt er 5-8 eieren in die zij alleen bebroedt; het mannetje voert haar tijdens het broeden. Samen verzorgen ze de jongen. Meestal is er maar één legsel.

Deze vliegenvanger lijkt nogal op de Withalsvliegenvanger, maar die komt in Nederland nauwelijks voor.
Kijk in de vogelgids van vbnl of bij Sovon.
Broedsucces Bonte Vliegenvanger
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 6 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Bonte Vliegenvanger.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1991   1993   2003   2005   2006 
1 1 2 1 1 3

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Bonte Vliegenvanger behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk op sovon.nl.
Na een forse afname in de tweede helft van vorige eeuw tot een dieptepunt in 2000, toen waren er naar schattng nog 14.000-18.000 (SOVON), is het aantal broedparen in Nederland weer behoorlijk gegroeid.

In Meijendel komt de Bonte Vliegenvanger slechts incidenteel tot broeden

De Bonte Vliegenvanger is een belangrijke modelsoort geworden om effecten van klimaatverandering te bestuderen. Er zijn een aantal artikelen over deze soort verschenen. Lees hier de samenvatting van een uitgebreide analyse gepubliceerd in het blad Limosa (84.1 - 2011).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Bonte Vliegenvanger.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Bonte Vliegenvanger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Bonte Vliegenvanger.
top