Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Ooievaar

Alle Ooievaars:
[euring: 1340]
Familienaam: Ooievaars (Ciconiidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Ciconia ciconia | English: White Stork
Deu: Weissstorch | Fran: Cicogne blanche | Esp: Cigüeña blanca…


Wie kent deze vogel niet? De Ooievaar is onmiskenbaar, groot (100cm), wit met zwarte slagpennen, rode snavel en rode poten. Ook in de vlucht is het niet moeilijk een Ooievaar te herkennen aan de uitgestekte hals en snavel en de ver voorbij de staart uitstekende poten.

De Ooievaar was rond 1910 een bekende verschijning, met landelijk tenminste 500 broedparen. Na een decennia lange afname, vooral het gevolg van intensief agrarisch grondgebruik, waren er rond 1990 maar 10 paren over. Dankzij een uitgebreid herintroductieprogramma is het aantal Ooievaars in Nederland inmiddels ruim boven het niveau van 100 jaar geleden uitgekomen. Het aantal broedparen is zelfd de 1000 gepasseerd (2016)! Daarom staat deze soort niet langer op de Rode Lijst, een waar succesverhaal!

Ooievaars broeden graag in open cultuurlandschap in de nabijheid van vochtige weiden, moerassen of uiterwaarden. Ze zijn in de regel nogal zwijgzaam, maar produceren een luid snavelgeklepper, vooral als partners elkaar op het nest begroeten of tijdens de balts; daarbij gaat de kop enthousiast in de nek! Dat nest is een groot bouwsel van takken meestal op gebouwen, in hoogspanningsmasten, bomen of op speciaal daarvoor gemaakte platforms (karrewiel!). Hetzelfde paartje maakt meerdere jaren achtereen gebruik van hetzelfde nest, dat daardoor ook jaarlijks groter wordt. De 3-5 eieren worden door beide ouders uitgebroed.

Het voedsel van de Ooievaar is behoorlijk gevarieerd en het bestaat uit kikkers, muizen, mollen en insecten. Dat wordt vooral gezocht in weilanden en hooilanden. Het zijn daarbij opportunisten, want lopen soms met wel tien tegelijk achter een draaiende maaimachine aan, die bij het maaien de nodige slachtoffers maakt. Verder eten ze hagedissen, regenwormen, jonge vogels, aas en afval.

Oorspronkelijk is de Ooievaar een trekvogel/zomergast, die overwintert in het midden tot ver in het zuiden van Afrika. Vogels uit herintroductieprojecten bleven aanvankelijk het hele jaar in Nederland, maar vertonen in toenemende mate weer 'wild' gedrag. Zo trekt het merendeel van de jonge vogels tegenwoordig weg; ongeveer een vijfde overwintert nog in eigen land.

Lees over een zenderonderzoek op de site van vogelwerkgroep de IJsselstreek (de informatie begint onder het menu dat verschijnt). SOVON heeft onderzoek gedaan -o.a. gesteund door deze werkgroep- naar de habitat voorkeur van de Ooievaar in de IJsselvallei.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Ooievaar gemaakt door xeno-canto kaart
Bescherming van de Ooievaar
Dat er weer Ooievaars in Nederland rondvliegen, is vooral te danken aan de vrijwilligers die sinds 1969 hebben gewerkt aan de herintroductie van de soort via twaalf buitenstations van waaruit de jongen van gefokte vogels weer de volledige vrijheid kregen. Steeds meer van de vogels die zo zijn uitgezet, gaan in de winter op trek naar tropisch Afrika. De drastische achteruitgang van de Ooievaar vanaf de jaren veertig is onder meer veroorzaakt door zowel droogte in de Sahel, verhoogde sterfte van jonge Ooievaars tijdens de trek én door intensivering van de landbouw in Nederland, waardoor het leefgebied minder voedsel opleverde. Een vinger aan de pols blijft geboden.

Vanaf 2009 wordt de ooievaarbescherming aangejaagd door STORK, een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Ooievaar op vogelgeluid.nl. Opname: Tomas Belka | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Ooievaar.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Ooievaar
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top