Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grauwe Vliegenvanger

Alle Vliegenvangers:
[euring: 13350]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Muscicapa striata | English: Spotted Flycatcher
Deu: Grauschnäpper | Fran: Gobemouche gris | Esp: Papamoscas gris…


De Grauwe Vliegenvanger is van april tot begin oktober een zomergast. Het is een vrij talrijke broedvogel en doortrekker in vrij groot aantal. Het zijn trekvogels die lange afstanden afleggen, tot ver zuid van de evenaar; broedvogels werden in Zuid-Afrika en Angola teruggevonden.

Het is een onopvallende vogel die zich ophoudt in bosranden en open bossen, ook in parken en tuinen komt hij voor. Die onopvallende aanwezigheid komt mede door het vaal-bruin gestreepte verenpak, van boven is dat grijsbruin, van onderen licht. Van zang is bij deze soort nauwelijks sprake, het zijn een handvol wat piepende geluidjes die aan een stroef, langzaamdraaiend wiel doen denken.

Een Grauwe Vliegenvanger zit meestal rustig, rechtop op een uitkijkpost in de bosrand te wachten op een langsvliegend insect. Menig passant zal zijn aanwezigheid niet opvallen totdat hij opvliegt om een insect te vangen. Soms moet hij in de vangvlucht wat capriolen uithalen, maar hij is trefzeker en mist bijna nooit. Ook worden insecten van de onderkant van bladeren afgeplukt. In de regel keert deze Vliegenvanger naar dezelfde uitkijkpost terug, iets wat de Bonte neef eigenlijk nooit zal doen.

Deze soort keert jaar in jaar uit naar dezelfde broedplaats terug. Het nest is komvormig, gemaakt van gras, worteltjes en dunne takjes gevoerd met zacht materiaal als wol, mos en haar. Het bevindt zich op een beschutte plaats op een richel, in een spleet of in klimop of zo. Nestkasten met een zeer grote opening worden ook wel gebruikt. Het legsel bestaat uit 4-5 eieren die het vrouwtje uitbroedt. De jongen worden door beide ouders gevoerd. Meestal is er maar één legsel, heel soms twee.

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit allerlei vliegende insecten zoals vliegen en langpootmuggen, maar ook vlinders en wespen.

Grafiek met territoria Grauwe Vliegenvanger
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '85   '87   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '05   '06   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16 
1 2 1 5 1 3 6 3 3 2 3 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 4 11 6 10

In 28 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Grauwe Vliegenvanger.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Grauwe Vliegenvanger behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De landelijke trend toont een gestage afname van het aantal broedparen.

In Meijendel worden jaarlijks slechts enkele broedterritoria geteld, 2014 was (voorlopig) een uitschieter met 11 broedparen!

Bescherming van de Grauwe Vliegenvanger

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Grauwe Vliegenvanger staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grauwe Vliegenvanger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grauwe Vliegenvanger.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top