Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Fitis

Alle Boszangers:
[euring: 13120]
Familienaam: Boszangers (Phylloscopidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phylloscopus trochilus | English: Willow Warbler
Deutsch: Fitis | Français: Pouillot fitis | Español: Mosquitero musical


Foto van de Fitis
Foto: Edwin Bax
De Fitis is in Noordwest- en Noord-Europa een zeer algemene zomergast en wordt daarom soms ook 'het zomervogeltje' genoemd door mensen die de soort wel kennen maar niet de officiële naam weten. 's Winters is de Fitis in zuidelijk Afrika en eind maart komt hij weer bij ons terug, geregeld op hetzelfde plekje waar ze het jaar daarvoor nestelden of uit het ei kwamen. Dit is ontdekt door het ringen van deze vogels. In Meijendel zijn de fitissen een jaar nadat ze geringd werden zelfs bij precies hetzelfde bosje teruggevonden. Over plaatstrouw gesproken!

De Fitis en de Tjiftjaf lijken veel op elkaar. De Fitis heeft t.o.v. de Tjiftjaf wat lichtere poten en een duidelijker wenkbrauwstreep. Ze worden het best op zang onderscheiden. De Fitis zingt een weemoedige reeks van dalende tonen, de Tjiftjaf daarentegen lijkt schel enkele malen zijn eigen naam te roepen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Fitis gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Fitis
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Fitis.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
682 1101 1176 1362 1215 1287 1329 1097 1098 1172 1106 1267 1123 1047 988 988 917 1013 844 852 1007 880 805 866 740 844 761 907 730 737 775 764 733 760

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Fitis behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De Fitis staat op de 1e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 760 territoria
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De hoogste dichtheid aan Fitissen is te vinden in de duinen, heidevelden en hoogveengebieden met opslag en jonge bosaanplant. In open boerenland en in stedelijk gebied is de soort schaars. De landelijke verspreiding is al enkele decennia ongewijzigd. De landelijke aantallen nemen echter af. Dit heeft deels van doen met veranderingen in het beheer van bossen en natuurgebieden. Droogte in de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden heeft ook effect op de overleving (bron: Sovon).

De Fitis komt in grote aantallen in Meijendel voor en al neemt het aantal territoria geleidelijk aan af, hij staat steevast in de 'Top 10' van meest succesvolle broedvogels van Meijendel.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Fitis op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • Roepjes van Fitis en Tjiftjaf lijken op elkaar. Vergelijk ze hier.
 • Roep Tjiftjaf is een 'kordaat' oplopend "fwiet".
 • Roep Fitis is lager, langgerekter en a.h.w. tweelettergrepig.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Fitis.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Fitis
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top