Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grasmus

Alle Grasmussen:
[euring: 12750]
Familienaam: Grasmussen (Sylviidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sylvia communis | English: Whitethroat
Deu: Dorngrasmücke | Fran: Fauvette grisette | Esp: Curruca zarcera…


De Grasmus is een zomergast die overwintert ten zuiden van de Sahara in de Sahelzone. De Grasmus is, op de Fitis na, de meest voorkomende zangvogel in Meijendel en is te vinden in half open terrein met struiken als vlier, duindoorn, braam en liguster. Van half april tot juni is deze soort - met uitzondering van het bos - overal aanwezig en niet te missen. Vaak zitten ze op de top van een struik om hun krassend liedje ten gehore te brengen. De witte keel en de grijze kop zijn goede kenmerken, evenals de roestbruine veen halverwege hun vleugels.

De Grasmus is ook gemakkelijk te herkennen aan de zangvlucht. Af en toe schiet hij al zingend een paar meter omhoog om even later weer op een struik neer te dalen. HIj zingt vanaf zonsopkomst tot zonsondergang, de eerste twee uur na zonsopkomst het intensiefst.

Grasmussen bouwen hun nest laag bij de grond in een dichte struik, verscholen in het hoge gras. Meestal wordt een tweede legsel geproduceerd en grootgebracht.
Broedsucces Grasmus
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Grasmus.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
51 91 153 236 189 274 276 232 342 418 401 517 590 643 578 543 621 635 554 475 621 540 492 509 416 453 451 654 460 496 524 473 514 491

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Grasmus behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De Grasmus staat op de 4e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 491 territoria
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk op sovon.nl.
Vanaf 1968 is het aantal grasmussen in Meijendel flink gedaald. Elk volgend jaar zette de daling voort. In 1967 werden nog 224 paar grasmussen geteld, in 1974 waren er dat nog maar 45; een daling van 80%. De achteruitgang werd onder andere veroorzaakt door extreme droogte in het overwinteringsgebied. De jaren daarna bleef de populatie op een laag pijl. Pas vanaf 1982 is er een langzame stijging. In 1992, is de populatie hersteld, zelfs wat groter geworden omdat in de duinen meer struikgewas is gekomen. In Engeland geven tellingen hetzelfde beeld.

Een simulatie-studie aan de Universiteit van Durham laat zien dat door klimaat-verandering trans-sahara trekkers in de toekomst steeds langer onderweg zullen zijn van overwinteringsgebied naar broedgebied en vice versa. Broedgebieden schuiven noordwaarts en ook de overwinteringsgebieden schuiven verder weg. Nieuwe trekstrategieën en routes zullen nodig zijn als antwoord op de klimaatverandering.

De conclusie is dat lange afstandstrekkers meer de gevolgen zullen ondervinden van de klimaatverandering dan korte afstandstrekkers of standvogels. Trans-Sahara trekkers krijgen de grootste afstandstoename te verwerken terwijl vogels met een beperkt leefgebied een grote populatie-afname tegemoet kunnen zien vanwege de kleine of ontbrekende overlap tussen hun huidige en potentiële toekomstige leefgebied.


Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Grasmus.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grasmus via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Grasmus.
top